• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Радионица знања

 План и програм рада креативне радионице Занимљва традиција

- одељење:

РАДИОНИЦА ЗНАЊА И ВРЕДНОСТИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – ПРОГРАМ 1

 

Циљ радионице је да полазницима приближи вредности српске народне традиције и да им кроз учење и игру на једноставан и занимљив начин прошири познавање народне материјалне и духовне културе. Планирано је да се на часовима са ученицима од петог до осмог разреда обрађује  празнични  и свакодневни живот, породичне и групне свечаности како на селу тако и у граду, затим, однос према раду, слободном времену, моралне вредности које су пропагиране у традиционалном друштву, живот у заједници, однос појединца и заједнице, место детета у породици, однос према ауторитетима, односи међу половима. Желимо да заједно дођемо до закључака о утицају који народна традиција има у савременом животу као и о односу и утицају савременог живота на урушавање и/или афирмисање традиционалних вредности. Радионица подразумева активно учешће ученика у виду расправа, писања литерарних радова, самосталних и групних истраживања, прављења самосталних презентација, представа и изложби. Наша намера је да се код ученика развије позитиван однос према  вредностима наслеђа  српске традиционалне културе и свест о потреби њеног очувања.

Изучавањем горе наведених тема може се доћи до одговора на многе проблеме које савремени начин живота поставља пред младе људе. Садржаји радионица указаће на позитивне вредности које српска народна традиција носи, етику појединца и заједнице, чиме би се, надамо се формирао добар подстицај за самоодређење у оквиру сопственог културног наслеђа.

 Програм радионице намењен је ученицима од V-VIII разреда, садржај се може  мењати у сарадњи са полазницима, у зависности од њихових интересовања и потреба. Намера нам је да се створи подстицајно окружење у коме ће полазници откривати и развијати своје таленте, унапредити комуникацију и стећи одређене вештине што ће им бити од значаја у даљем школовању. Планирано је да се у наш рад укључе и гости предавачи, стручњаци различитих области, како би радионице биле садржајније и кроз мултидисциплинарностдопринеле већој информисаности полазника. Провера усвојеног знања вршила би се кроз једномесечне квизове у којима би се такмичиле групе полазника.  На крају школске године полазници би представљали своје радове кроз заједнички пројекат у виду зборника, самосталног предавања, представе или неке друге изражајне форме. Планирано је да се двочаси (90 минута плус пауза и припрема за рад) одржавају једном недељно. Уколико се током рада покаже да је бољи систем одржавања радионице два пута недељно по један час (укупно 60 минута са паузом и припремом за рад), узећемо то у обзир и радићемо како је деци лакше. У зависности од броја полазника, могуће је формирање група по годиштима. Цена на месечном нивоу би била око 1500 динара по полазнику. Никакво предзнање полазника није потребно осим њихове жеље и воље да се друже и да крозовакав вид додатне наставе  долазе до заједничких решења и закључака о важности породице, култури и одрастању и да стечено знање, мишљења и ставове  представе вршњацима, родитељима и широј заједници у форми за коју се определе.

 

У наставку текста биће предсављене теме радионице које би се обрађивале у једном полугодишту школске године.

 

ПРВИ МЕСЕЦ

 Значај празновања у српској народној традицији. Примери прослава Божићних празника  у оквиру српског културног простора. Улога деце у породичним прославама и сеоским и градским свечаностима. Предмети који се користе у прославама њихова празнична и свакодневна употреба, симболика празничне трпезе, анализа народних песама везаних за Божић.

 

ДРУГИ МЕСЕЦ

 Породица, значај породице и породичних вредности у прошлости и данас. Традиционални начин прослављања празника везаних за живот и одрастање појединца: рођење, крштење, удаја, женидба, испраћај у војску. Прекретнице у животу појединца, осврт на савремени начин прослављања  празника везаних за појединца  и значај прослава  мале и велике матуре и пунолетства. Разлике у одрастању у сеоској и градској средини, значај породице и шире заједнице у одрастању.

 

ТРЕЋИ МЕСЕЦ

 Свакодневни живот, слободно време, хоби

 Дечје игре у прошлости, значај усменог народног стваралаштва за духовни развој детета у прошлости. Улога религије, култ предака и крсна слава. Заступљеност наведених елемената традиционалне културе у одрастању данас.

 Како деца данас проводе своје слободно време? Шта је одмор за њих? Шта је то конструктивно и квалитетно проведено слободно време? Колико времена проводе пред ТВ-ом? Колико имају изграђен критички однос према садржајима на телевизији?

 Анализа ТВ реклама, видео спотова, садржаја неких филмова и ТВ серија, reality show-a - какве поруке примамо? Да ли их несвесно прихватамо? Расветљавање позитивних и негативних утицаја медија.

 

ЧЕТВРТИ МЕСЕЦ 

 Православље и религије у Србији, проблем секти и духовна манипулација.

 Знања и вредности традиције спрског православног народа и обичаји у вези са великим православним празницима. Који су позитивни а који су негативни модели понашања и моралних концепата који постоје у православљу? Колики и какав је значај породице у православљу? Како се у православљу посматрају мушко-женски односи и ступање у брак?

 Које су друге религије и вероисповести присутне у Србији и шта о њима знамо?

  

ПЕТИ МЕСЕЦ

 Споменици културе, појам материјалне културе.

 Шта су по њима споменици културе? Која светска чуда познају? Које им се грађевине свиђају? Увод у теорију материјалне културе Србије и споменичком културном наслеђу.

 Обилазак музеја, Завода за заштиту споменика културе, самих споменика културе у Београду.

 Презентације познатих УНЕСКО-вих сајтова из Србије, региона и света.

 

ШЕСТИ МЕСЕЦ

 Утврђивање стечених знања и припрема презентовања радова насталих током другог полугођа на радионици. Интерактивна представа за родитеље и децу, изложбе радова и конкурс литерарних радова на задату тему из обрађиваних целина.

 Овај план и програм рада је подложан корекцијама и промени у складу са потребама и жељама полазника.

 

План осмислила:

 Маја Марјановић

 

 

 

Едукативна радионица

 План и програм рада креативне радионице Занимљива традиција

одељење:

 

РАДИОНИЦА ЗНАЊА И ВРЕДНОСТИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – ПРОГРАМ 2

 

Један од основних циљева овог одељења креативне радионице Занимљива традиција јесте упознавање деце са позитивним достигнућима историјског културног наслеђа на различитим животним плановима. Уз аналитичке методе савремене антропологије жеља нам је да анализирамо савремене садржаје, процесе и односе на релацији формирања група и у оквиру концепта ми/други.

Тежња нам је да представимо позитивне традицијске моделе понашања. Да разговарамо и кроз креативну интерактивну наставу са децом изналазимо заједничка решења за поједине врло конкретне проблеме са којима се млади суочавају у адолесценцији. Желимо пре свега да ставимо нагласак на едукацију  о проблемима који прате одрастање и прве дане адолесценције, као и на пружање информација из области социјалне, здравствене и верске културе.

Како ће се видети из предложеног плана, поједине активности и тематске целине биће поверене стручним предавачима из датих области попут социолога, лекара, психолога, свештеника, конзерватора и пејзажних архитеката. Осим стручних гостију-предавача, планирамо да позовемо и особе које би говориле о личним искуствима током одрастања, проблемима са којима су се суочавале и начинима како су их решавале.

Након сваког тромесечја, жеља нам је да дамо пресек постигнутог рада са децом, те да у ревијалном делу направимо изложбу сликаних радова, текстова (песама, есеја, сценарија), потом паноа са порукама и позоришним представама, које су деца сама осмислила и створила инспирисана темама и разменом идеја на часовима радионице.

Ова радионица је од великог значаја јер усмерава пажњу деце на поједине ставове, процесе и теме које неминовно намећу са периодом одрастања а којима се у редовном школском програму не бави конкретно ни један предмет. Све то прожето традиционалним вредностима и културно-религијским аспектима наше традиције али и савременог живота у Србији, сматрамо да ће престављати велики допринос бољем сналажењу деце у периоду одрастања и лакшем решавању одређених недоумица и проблема.

Осим наведеног, а у договору са полазницима радионице, оргaнизоваћемо студијске и рекреативне излете у етно-села Србије, у заштићена природна подручја, националне паркове, као и обиласке споменика културе различитих категорија, чиме желимо да постигнемо да деца развију позитиван однос према културном и природном наслеђу Србије.

Уз подизање еколошке свести (чиста и уредна средина, здравији животни простор и заштићене биљне и животињске врсте), културне свести и поштовање материјалног и нематеријалног  културног наслеђа, желимо да укажемо деци на многе начине квалитетног и конструктивног испуњавања слободног времена. Проблем „досаде и дангубљења“ представља опасну замку за неупућене и неспремне која често води у алкохолизам, наркоманију, ступање у превремене сексуалне односе итд. У оквиру покушаја превенције ових проблема желимо посебан акценат да ставимо на вредности породице и брака у традиционалном и савременом контексту.

Пре излагања програма радионице како је у овом стадијуму он замишљен, потребно је нагласити да се сам програм, узраст полазника и цела концепција радионице може и треба да мења у складу са потребама и идејама самих полазника. Програм радионице је намењен пре свега деци узраста од 12 до 15 година. Како се ради о врло суптилним темама од велике важности за развој деце, идеја нам је да се овај план и програм уједно представе и родитељима који ће, верујемо, пре него сама деца схватити значај радионице и потребу да је њихова деца похађају. Планирано је да се двочаси (90 минута плус пауза и припрема за рад) одржавају једном недељно. Уколико се током рада покаже да је бољи систем одржавања радионице два пута недељно по један час (укупно 60 минута са паузом и припремом за рад), узећемо то у обзир и радићемо како је деци лакше и једноставније. У зависности од броја полазника, могуће је формирање група по годиштима. Цена на месечном нивоу би била око 1500 динара по полазнику. Никакво предзнање полазника није потребно осим њихове жеље и воље да се друже и да кроз креативне интерактивне часове долазе до заједничких решења и закључака о друштву, култури и одрастању, а успут да развијају аналитичност у размишљању и критички однос према стварности.

Сваки час радионице биће поткрепљен аудио и видео записима које ће деца анализирати уз помоћ предавача. Користићемо фотографије, дневну и месечну штампу, делове књига, песама, преслушаваћемо радио станице и телевизијске садржаје.

 

Списак тема које ће се обрађивати по месецима током школске године:

 

СЕПТЕМБАР:

-          Тематске целине: МИ И ДРУГИ, ПОРОДИЦА КАО ГРУПА

-          Упознавање, представљање и добијање информација о ДРУГИМА. Како настају ГРУПЕ и појам ДРУГОСТИ. Које групе око себе они опажају и колико су оне отворене/затворене.

-          ПОРОДИЦА као група- њене вредности, предности, потреба за породицом.

-          Одступања од идеалног појма породице- породице без једног или оба родитеља, потреба укључивања и недискримисаности деце из таквих породица.

-          Гости предавачи- психолози, свештеници, етнолози.

 

ОКТОБАР:

-          Тематска целина: СЛОБОДНО ВРЕМЕ, ТВ И МЕДИЈИ

-          Како деца проводе своје слободно време? Шта је одмор за њих? Шта је то конструктивно и квалитетно коришћење слободног времена? Колико времена проводе пред ТВ-ом? Колико имају изграђен критички однос према садржајима на телевизији?

  Анализа ТВ реклама, видео спотова, садржаја неких филмова и ТВ серија, reality show-a - какве поруке примамо? Да ли их несвесно прихватамо? Расветљавање позитивних и негативних утицаја медија.

-          Гости предавачи – социолози, психолози, новинари.

 

НОВЕМБАР:

-          Тематска целина: УТИЦАЈ МУЗИКЕ И СТВАРАЊЕ ГРУПА ПО МУЗИЧКИМ ПРАВЦИМА

-          Шта музичку нумеру чини комплетном? Шта једног музичара чини квалитетним? Како они просуђују о томе шта је добра а шта шунд песма?

-          Као обједињавање претходне две тематске целине, ова тема има за циљ да полазницима приближи процес како настају, у зависности од музичког правца, разне групе којима деца у периоду адолесценције и потраге за идентитетом теже да припадају – techno, hevy metal, punk, rock'n'roll, darker, народњаци, грандовци... Које вредности промовишу ове групе?

-     Које су пропратне појаве припадности одређеним социјалним групама подељеним по музичким жанровима – употреба алкохола, дувана, дроге, учешће у ритуалима, посебан стил облачења, шминка и сл.

-          Српска традиционална музика и њене вредности

-          Гости предавачи – музичари (посебно они који се баве одређеном музиком без потребе промене идентитета, на пример квалитетни бубњари у рок групама), професори са Музичке академије, психолози, етнолози и етно-музиколози; млади који певају у црквеним хоровима.

 

ДЕЦЕМБАР:

-          Тематска целина: ХОБИ

-          У чему највише уживају и шта их највише инспирише?

-          У зависности од жеља деце, продубљивање одређених тема и сумирање стеченог знања кроз конкретан рад – писање песама или есеја инспирисаних тематиком која је обрађивана, осмишљавање представа и изложби сликарских радова са мотивима из обрађиваних тема.

 

ФЕБРУАР:

-          Тематска целина: КРЕАТИВНИ ПРИСТУП СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ

-          Колико познају историјат српског језика и српског писма? Да ли више пишу ћирилицом или латиницом? Искуства европских земаља са њиховим аутохтоним писмима – Грчка, Аустија, Француска, Шпанија... Колико они полажу на очување свог језика и писма?

-          Шта странци (гости на часу) кажу о нашем писму (странци који су научили српски језик и ћирилично писмо – Аустријанци, Доминиканци, Бразилци, Перуанци, Италијани)?

-          Примери калиграфских радова писаних на ћирилици, тканице са ћириличним писмом- потенцијал за уметничко изражавање и начин очувања писма.

-          Гости предавачи- странци који говоре и пишу српски, професори српског језика, свештеници.

 

МАРТ:

-          Тематска целина: ПРАВОСЛАВЉЕ И РЕЛИГИЈЕ У СРБИЈИ

-          Вера као идентитет. Знања и вредности из традиције српског православног народа и обичаји у вези са великим православним празницима. Који су позитивни а који негативни модели понашања и моралних концепата који постоје у православљу? Колики и какав је значај породице у православљу? Како се у православљу посматрају мушко-женски односи и ступање у брак?

-          Које су друге религије и вероисповести присутне у Србији и шта о њима знамо?

-          Гости предавачи: свештеници, социолози религије и други.

 

АПРИЛ:

-          Тематска целина: ЖИВОТНА СРЕДИНА

-          Кав однос према природи имају полазници? Шта је за њих природа и колики је њен значај у њиховим животима? Колико су обавештени о загађењу воде и ваздуха?

-           Шта је то животна средина и шта је све потребно за одржавање баланса између културе и природе?

-       Презентација и обиласци (колико то буде реално могуће) националних паркова и заштићених подручја Србије.

-            Гости предавачи: пејзажни архитекти, орнитолози, гости из Природњачког музеја у Београду.

 

МАЈ:

-          Тематска целина: СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

-          Шта су то споменици културе? Која светска чуда познају? Које им се грађевине свиђају? Увод у теорију материјалне културе Србије и споменичког културног наслеђа.

-           Обилазак музеја, Завода за заштиту споменика културе, самих споменика културе у Београду.

-           Презентације УНЕСКО-вих сајтова из Србије, региона и света

-            Гости предавачи: етнолози, археолози и архитекте/конзерватори и кустоси

 

ЈУН:

-          Сумирање стечених знања и припрема презентовања радова насталих током другог полугођа радионице. Интерактивна представа за родитеље и децу, изложбе радова и конкурс литерарних радова на задату тему из обрађиваних целина.

Овај план и програм рада је подложан корекцијама и промени у складу са потребама и жељама полазника.

 

План осмислила:

мр Александра Мирковић