• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

 

ОСНОВНИ ПРОЈЕКТИ СРПСКОГ НАУЧНОГ ЦЕНТРА

 

 

Српски научни центар је одмах након оснивања започео реализацију одговарајућих пројектних активности, које су предвиђене краткорочним и дугорочним плановима удружења. Између осталог, осмишљене су пројектне целине под називима: 1) Креативна радионица „Занимљива традиција“, 2) Пројекат истраживања и обележавања важних датума/догађаја „Памћење“, 3) Прилози за израду Српског етнолошког појмовника, 4) Истраживање порекла и представа о пореклу Срба, 5) Истраживање нематеријалног културног наслеђа српског етничког простора.

За пројекте изначене бројевима 5, 4 и 3 карактеристично је спровођење вишедимензионалних истраживања у различитим деловима српског етничког простора, као и рад по унапред одређеним фазама/етапама, почев од израде упитника и рекогносцирања до објављивања одговарајућих тематских зборника и монографија, односно до одговарајуће презентације у медијима.

Поред описаних пројектних нацрта Српски научни центар ће се у перспективи бавити и низом других, посебно актуелних савремених феномена. Примера ради, феномен антисрбизма/србофобије у савременим околностима, у глобалним оквирима, представља оно што је антисемитизам био пред Други светски рат и за време њега. Из тих разлога, ова појава захтева константно праћење и проучавање – од историјског контекста до свакодневне праксе – како би се ублажиле и предупредиле њене разорне последице. Исто се односи и на активно посматрање и анализу актуелних, усмерених процеса расрбљавања – чиме ће се (између осталог) бавити пројекат посвећен очувању српског језика у Црној Гори.