Истраживање културне баштине

Општи контекст

Општи циљ планираних ангажовања на пројекту представља истраживање духовне културе, а пре свега религијских и митских идејних комплекса, присутних на територији Србије и околних области (држава), са нагласком на односу прошло – савремено. На овај начин се сагледавају кључни процеси и тенденције везани за трансформацију базичних митско-религијских и културних образаца (у Србији и околним областима, у поређењу са другим државама и срединама). Другим речима, у ширем истраживачком фокусу биће митологија, религија, традиција и идентитет, пре свега питања везана за одређење и разматрање верског идентитета, али у савременом контексту, односно ови феномени ће се посматрати непосредно (путем теренских истраживања) у контексту сагледавања најновијих процеса који трансформишу раније обрасце.

Посебно ће бити фокусиране народне религијске представе и однос претхришћанских и хришћанских слојева у њима. С тим у вези, истраживања ће настојати да дају одговор на питање у којој мери су претхришћански и нехришћански обрасци присутни у народним религијским схватањима Срба. Трагаће се и за најстаријим слојевима народне традиције, са нагласком на народним веровањима.

Такође ће у истраживачкој жижи бити питања о положају православља данас, у Србији и у српском етничком контексту.Биће разматрани односи различитих верских и националних идентитета у Србији и на српском етничком простору, са нагласком на крајњем југу и крајњем северу Србије. Планирано је да се посебно фокусира област Косова и Метохије.

Осим ових тема, посебну пажњу желимо да посветимо духовној култури и нематеријалном културном наслеђу које баштине Срби у дијаспори и у другим земљама југоисточне Европе. Радићемо на прикупљању материјала и изради процедура које имају за циљ да оправдају и докажу потребу заштите нематеријалног наслеђа Срба. Активности овог типа су од великог значаја јер су још увек у повоју у Србији. Морамо имати у виду да је идеја заштите нематеријалне баштине у нашим научним круговима још увек недовољно развијена и није јој поклоњена пажња коју заслужује.

Затим, биће посматран однос традицоналних и савремених религијских схватања, токова и представа у православним земљама, пре свега положај православља и православно-хришћанског идентитета у овим земљама данас, како би се дефинисао и општи српски конфесионални контекст у савременим околностима (а у односу на глобални православни цивилизацијски контекст).

Живот појединца и темељних друштвених институција (брак, породица, животни циклус) биће разматрани у контексту ревитализације православља и сагледавања положаја православних верника у савременом свету.

Такође се узима у обзир положај села данас, у контексту ревитализације православља, процеса модернизације и савремених промена; у вези с овим, анализираће се и конкретна питања везана за структуру и динамику културне дистанце на релацији град – село у Србији.
У општијем, теоријском контексту биће разматрани фундаментални обрасци религијског и митског мишљења, како би се декодирала примарна структура која се налази у основи разматраних културних феномена, али и феномена културе у целини. Овај аспект подразумева наглашен мултидисциплинарни приступ и одговарајућа истраживања која излазе из оквира етнологије-антропологије. Том истраживачком контексту такође ће бити посвећена посебна пажња.

Теренска истраживања и презентовање резултата

Планирана су непосредна теренска етнолошка истраживања на неколико пунктова, са нагласком на централној и југоисточној Србији, Рашкој области, Косову и Метохији и Полимљу. Планирано је и теренско истраживање подручја непосредне околине најзначајнијих српских манастира.

Биће спроведена систематизација савремених научних сазнања везаних за разматрану проблематику, уз дефинисање регионалних целина у Србији – у складу са административном поделом и културним специфичностима, уважавајући специфичну структуру сваке поједине области.

Резултати пројекта, односно наведених истраживања, биће представљани кроз монографије и кроз мање етнолошко-антрополошке радове, као и кроз предавања и наступе у медијима. У овим текстовима ће са различитих аспеката бити изнесени резултати истраживања, уз фотографије и шематске представе.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР