Уређивачка политика

Редакција се не сматра одговорном за ставове и мишљења аутора текстова и других садржаја који су присутни на сајту.

Политика ауторских права на сајту СНЦ

Српски научни центар (СНЦ) у складу са препоруком ЦЕОН-а, примењује Creative Commons (CC BY) одредбе о ауторским правима: Аутори који објављују у онлајн и штампаним издањима СНЦ задржавају ауторска права и пружају СНЦ право првог објављивања рада и лиценцирају га Creative Commons лиценцом која омогућава другима да деле рад уз услов навођења ауторства и изворног објављивања на сајту СНЦ (snc.rs).

Ауторима радова на нашем сајту је дозвољено да поставе објављени рад на другим сајтовима (нпр. у институционалном сајту или на својим интернет страницама, укључујући и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) пре и током поступка пријаве радова за објављивање, с обзиром да такав поступак може водити продуктивној размени идеја и ранијој и већој цитираности објављеноих радова. Руководимо се начелом отвореног приступа, http://opcit.eprints.org) уз обавезно навођење основних библиографских података о објављеном раду (аутори, наслов рада, наслов публикације (књига, часопис, сајт…), евентуално још и волумен, свеска, пагинација. У случају навођења извора објављеног у дигиталној форми, обавезно је навођење идентификатора дигиталног објекта (DOI) објављеног рада у виду ХТМЛ (HTML) линка.

Коришћење туђих ресура на сајту СНЦ

Сваки објављени текст на сајту СНЦ представљен је у оригиналу како га је аутор написао. Ауторски текстови на сајту представљени су својим насловом, абстрактом и пригодном илустрацијом. Ауторски текстови у целини, најчешће у ПДФ формату, доступни су кликом на црвено дугме (“Преузми текст у ПДФ формату”) на дну странице ауторског текста. Ауторски текстови у целини могу бити доступни као немодификоване ПДФ верзије ауторовог текста, као ПДФ верзије издавачевог прелома спремног за штампу, као текст скениран из штампане публикације и сачуван у ПДФ формату или као линк до неког другог интернет сајта где је текст објављен.

Интернет сајт СНЦ користи велики број фотографија и илустрација различитих аутора. Имена појединачних аутора су потписана испод приказа илустрације или фотографије ауторских текстова. Имена аутора фотографија могу се још наћи  уписана на ободима саме слике. Слике које су преузете са других сајтова идентификоване су називом тог сајта и/или веб адресом сајта.

Српски научни центар је постао власник одређеног броја лиценци за приказивање илустрација/фотографија на свом сајту. Ту спадају фотографије видљиве у самом узглављу (header) нашег сајта као и прикази тих истих фотографија и додатних илустрација које се појављују на више страница унутар нашег сајта.

Даље су листане фотографије и илустрације преузете са сајтова комерцијалних репозиторијума дигиталних слика. За све ове дигиталне слике СНЦ поседује корисничку лиценцу.

Од репозиторијума Дримстајм (Dreamstime) под бројевима рачуна 21623318 и 21623264 преузели смо следеће дигиталне слике:

Две дигиталне слике са уредничком лиценцом (editorial license), листане под идентификационим бројевима (File IDs):

 1. 74866936 (“Young Serbian dancers in traditional costume 2”)
 2. 163694784 (“Young Serbian dancers in traditional costume”)
Седамнаест дигиталних слика са необавезујућом лиценцом (royalty free license), листане под идентификационим бројевима (File IDs):
 
 1. 179750821(“Maglic Castle, fortress built in 13th Century, Kraljevo, Serbia”)
 2. 140738888 (“Gazivode lake”)
 3. 106976978 (“Aerial image of Uvac canyon in Serbia”)
 4. 103748338 (“Meanders at rocky river Uvac river in Serbia”)
 5. 127103767 (“Trajan`s Boards”)
 6. 152069445 (“National Park Djerdap In Serbia 5 of June 2019”)
 7. 99882990 (“Danube river from the top of Djerdap gorge at narrowest place called Kazan, Djerdap national park”)
 8. 20486693 (“Saint Sava”)
 9. 48191282 (“Serbian soldier”)
 10. 109093511 (“Serbia Flags Collection”)
 11. 122729531 (“Serbia physical map”)
 12. 13748933 (“Flags”)
 13. 96150066 (“River and hills from the top of the mountain in summer”)
 14. 47356841 (“Visoki Serbian orthodox monastery, Decani, Kosovo”)
 15. 59036209 (“Bogorodica Ljeviska Church of Prizren (UNESCO item)”)
 16. 45718177 (“Above the clouds – mountain panorama”)
 17. 153984407 (“Ruins of medieval fortress Maglic on top of hill by the Ibar river in Serbia. Aerial view.”)


4. јануара 2023. преузете су још четири дигиталне слике:

 1. Image ID: 98357873 (Copyright Jovana Kuzmanović | Dreamstime.com)
 2. Image ID: 205699853 (Copyright Francesco Lorenzetti | Dreamstime.com) 
 3. Image ID: 264591081 (Copyright Aleksandar Ilic | Dreamstime.com)
 4. Image ID: 264981997 (Copyright Aleksandar Ilic | Dreamstime.com)

Dreamstime LLC
1616 Westgate Circle
Brentwood, TN 37027
United States

Од репозиторијума Шатерсток (Shutterstock) под налогом број 285293625 и бројем рачуна SSTK-0F848-21F6 преузели смо следећих десет дигиталних слика са стандардном лиценцом (Standard License), листане под идентификационим бројевима (File IDs):

 1. 1535846375 (“Lepenski Vir, Serbia – September 1, 2019”)
 2. 438161491 (“LEPENSKI VIR, SERBIA – MAY 22”)
 3. 1213929709 (“View of Danube in Djerdap gorge from above with monastery Mraconia”)
 4. 1213929739 (“Blue Danube and nature in Djerdap gorge in Serbia”)
 5. 687564292 (“East Serbia – Danube at sunset”)
 6. 698288827 (“Danube Gorges between Romania and Serbia”)
 7. 230865064 (“LEPENSKI VIR, SERBIA – AUGUST 18”)
 8. 1213929703 (“Blue Danube and nature in Djerdap gorge in Serbia”)
 9. 1537132094 (“Medieval fortress Golubac, Serbia, Europe / panorama”)
 10. 1546913264 (“Silhouette of Golubac castle during sunset in Serbia along the Danube”)

Такође од Шатерстока, али под налогом број 269281946 и бројевима рачуна SSTK-067A1-C5F7 односно SSTK-03EB8-360C, преузели смо следећих шест дигиталних слика са стандардном лиценцом (Standard License), листане под идентификационим бројевима (File IDs):

 1. 362210786 
 2. 382504249
 3. 519773536
 4. 1106626760
 5. 1155061381
 6. 1238458639

Shutterstock, Inc.,
Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 21st Floor,
New York, NY 10118, USA

За потребе илустровања тематске поткатегорије “Капљице духовне росе” преузета је дигитална слика са сајта: https://edukacija.info/wp-content/uploads/2021/05/191811_profimedia0433716005_ff.jpg
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР