ОСНОВНИ ПРОЈЕКТИ СРПСКОГ НАУЧНОГ ЦЕНТРА

Српски научни центар је одмах након оснивања започео реализацију одговарајућих пројектних активности, које су предвиђене краткорочним и дугорочним плановима. Поред осталог, осмишљене су пројектне целине под називима:

1) Истраживање нематеријалног културног наслеђа српског етничког простора,
2) Прилози за израду Српског етнолошког појмовника,
3) Истраживање порекла и представа о пореклу Срба,
4) Пројекат истраживања и обележавања важних датума / догађаја „Памћење“,
5) Проучавање антисрбизма, расрбљавања и геноцида,
6) Креативна радионица „Занимљива традиција“,

За пројекте изначене бројевима 1, 3 и 4 карактеристично је спровођење вишедимензионалних истраживања у различитим деловима српског етничког простора, као и рад по унапред одређеним фазама / етапама, почев од израде упитника и рекогносцирања, све до објављивања одговарајућих тематских зборника и монографија, односно до одговарајуће презентације у медијима.
Поред описаних пројектних нацрта Српски научни центар ће се у перспективи бавити и низом других, посебно актуелних савремених феномена. Примера ради, феномен антисрбизма / србофобије (5) у савременим околностима, у глобалним оквирима, представља оно што је антисемитизам био пред Други светски рат и за време њега. Из тих разлога, ова појава захтева константно праћење и проучавање – од историјског контекста до свакодневне праксе – како би се ублажиле и предупредиле њене разорне последице. Исто се односи и на активно посматрање и анализу актуелних, усмерених процеса расрбљавања – чиме ће се, рецимо, бавити подпројекат посвећен српском питању у Црној Гори.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР