Српски етнолошки појмовник

Један од приоритета савремених и будућих ангажовања свакако представља планирани пројекат систематизације научних сазнања о Србима и српском етничком простору, уз прецизније дефинисање примарних семантичких димензија. У конкретном смислу, ово подразумева израду одговарајућих, етнокултуролошких појмовника, чији се недостатак у садашњем тренутку јасно осећа као проблем. Наведени појмовници би – сажимајући и искуства истраживања, научних радова и монографија насталих у најновијем периоду – могли значајно да допринесу разјашњавању и класификацији кључних питања.

У оквиру пројекта биће – на већем броју изабраних примера – разматрани елементарни обрасци и појавни облици српске културе, са нагласком на традиционалној духовној култури, а пре свега на народним представама. Другим речима, биће издвојени неки од посебно занимљивих и значајних етнокултуролошких појмова карактеристичних за српски народ и одговарајући културни простор. На наведени начин, базични културни обрасци, примарна структура митског мишљења и други фундаментални појмовни оквири (посматрани у непосредној релацији са српским етносом) изводе се из репрезентативне етнографске грађе, са посебно инспиративних подручја српског етничког простора. У предоченом смислу, маркирани су бројни етнолошко-антрополошки и културолошки појмовни комплекси, у циљу формулисања прилога за израду Српског етнолошког појмовника. На овај начин долазимо – на основу репрезентативних и довољно илустративних примера – до система упоришних образаца етноантрополошке димензије српског етничког контекста, уз намеру да га представимо на сажет и прегледан начин.

Пројектни оквир „Прилози за израду Српског етнолошког појмовника“ надовезује се на претходно настале речнике и енциклопедије који су, у различитим периодима, обухватили различите аспекте српске културе, са циљем да се уоквире досадашња истраживања и пруже савремена тумачења.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР