Етнологија и генетика – Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије

Већ на самом почетку треба посебно нагласити чињеницу да се у нашој монографији износе сасвим нове и изузетно перспективне могућности истраживања прошлости, почев од преиспитивања степена истинитости различитих народних представа и предања о пореклу. С тим у вези, разматрају се нови, за науку веома упућујући етнички показатељи – у контексту проучавања одговарајућих етногенетских и генеалошких процеса, тј. различитих аспеката савремених ис- траживања порекла Срба и становништва Србије. Између осталог, прелиминарно се упоређују нове информације о пореклу, добијене на основу испитивања у различитим подручјима – а међу њима и у оним областима где се српски језик, самосвест и култура преплићу с другачијим идентитетским и културним моделима. Другим речима, у студији се сагледавају и анализирају превасходно етнолошке и генетичке чињенице, у оквиру широко осмишљеног, али прецизног дефинисаног мултидисциплинарног приступа.

Илустрација преузета са Википедије (Zephyris, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР