Српско име Урош из далматског врела

Аутор: Жарко Вељковић

Расправља се о етимологији имена Урош од именице ourx и, одбацујући привидне етимон е, даје се нова – од хипокористика Уро далматороманског порекла. Разлаже се морфемски грозд имена и прати се у ономастици и топонимији, као и појава самог имена у националном ареалу и времену рецепција у другим језицима. Разматрају се титуларност и конотације имена Урош, прелазак у апелатив услед „русе косе“ највероватније рашког великог жупана Уроша (I), као и потоњи развој у орнитоним, даље апелативе и фитоним. Бави се питањем „русе косе“ српских владарских династија.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР