Стара и нова вера Срба – етнолошки осврт

У раду се, у склопу неколико подтематских целина, првенствено усмеравамо на поједине, посебно илустративне показатељекоји сведоче о наглашеној сложености српске традиције, почев од вишедимензионалности испољавања претхришћанских српских (као и словенских) сакралних представа и мотива. Исто се односи и на комплексност ширег културно-цивилизацијског контекста. За нас је, у назначеном смислу, пре свега значајна улога митско-религијских образаца у дефинисању српског идентитета. Такође, посебна пажња посвећена је закључцима и истраживањима Веселина Чајкановића, који су за настанак овог текста имали иницијални значај. С друге стране, осврћемо се и на неке од посебно значајних аспеката хришћанских манифестовања особене српске културне матрице, на овом месту примарно посматране у релацији са наведеним претхришћанским идејама и представама. Управо у оквиру разматрања поменутих односа, уочавају се и основни обрасци испољавања српске етничке самосвести. Осим тога, укратко се осврћемо и на повезаност закључака који проистичу из повезаности савремених проучавања порекла Срба и истраживања старе српске религије и културе, у склопу нових мултидисциплинарних могућности са етнолошким
предзнаком.

Илустрација преузета из личне архиве арх. Предрага Ристића

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР