Статут

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС, бр. 51/09”), на Oснивачкој скупштини одржаној 27.04.2011. године у Београду, усвојен је следећи 

С Т А Т У Т

 

Удружења СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР  (СНЦ) – центар за етнолошко-антрополошка и мултидисциплинарна истраживања Срба   

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Удружење “СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР (СНЦ) – центар за етнолошко-антрополошка и мултидисциплинарна истраживања Срба” (у даљем тексту СНЦ), се оснива ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, у складу са позитивним прописима.

 

Члан 2.

Удружење  Српски научни центар – СНЦ је невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области етнолошко-антрополошког и мултидисциплинарног, научног проучавања Срба, односно српске културе и традиције у Србији и дијаспори.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

 

Члан 3.

Пун назив удружења је:   СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР – центар за етнолошко-антрополошка и мултидисциплинарна истраживања Срба.

Скраћени назив удружења је Српски научни центар – СНЦ.

Седиште удружења је у Београду, Нови Београд, Јурија Гагарина 227/29, Т. Ц. ЕНЈУБ.

СНЦ делује на територији Србије и иностранства и може оснивати своје канцеларије/представништва ван седишта у складу са одлуком Скупштине.

СНЦ има печат и лого.

Печат СНЦ-а је округлог облика и садржи скраћени назив удружења.

Лого удружења је кружног облика и садржи скраћени назив удружења и додатне елементе који упућују на народну традицију.

 

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ

 

Члан 4.

Визија СНЦ-а је: Удруживање српских научних радника с циљем свеукупног истраживања српског етничког контекста у Србији и дијаспори и одговарајућег културног, религијског и традиционалног наслеђа.

 

Мисија СНЦ-а може се описати кроз опште и посебне циљеве:

 

Општи циљ СНЦ-а представља истраживање духовне културе Срба и српског етничког простора, са нагласком на теренским истраживањима.

 

 Посебни циљеви СНЦ-а су истраживања:

–        српске митологије, религије, традиције, културе и идентитета;

–        основних митолошких и религијских идејних система;

–        релације прошло – савремено у свим културним сферама;

–        трансформација основних културних, а пре свега митско-религијских образаца;

–        верског идентитета у савременом контексту;

–        најновијих етничких процеса и њиховог дијахронијског утемељења;

–        етномузикологије;

–        најзначајнијих аспеката материјалног и нематеријалног наслеђа;

–        порекла и етногенезе Срба и блиских етничких група;

–        порекла породица и родова;

–        примене етнолошких сазнања у области туризма, едукације и разних других делатности;

–        модела културне, етничке и религијске коегзистенције и разумевања;

–        музеолошке проблематике;

–        релације град – село, односно урбано – рурално;

–        феномена антисрбизма/србофобије у дијахронијском и актуелном контексту;

–        израде различитих пројеката, почев од области заштите културних добара и других знаменитости;

–        односа различитих културних, верских и националних идентитета у Србији и на српском етничком простору;

–        народних религијских представа, са нагласком на односу прехришћанских и хришћанских слојева у њима.

 

Члан 5.

Ради остваривања одговарајуће визије и мисије, односно својих циљева, СНЦ обавља активности у широком распону мултидисциплинарности, са нагласком на областима етнологије, културне антропологије, етномузикологије, културологије, етноархитектуре, историје, уметности, туризма и јавног заступања:

–        формирање базе података са комплетном пратећом документацијом;

–        промовисање резултата истраживања СНЦ-а кроз књиге и часописе, едукативне радионице, предавања, трибине, различите публикације, свестране медијске презентације и наступе, студије, изложбе, концерте;

–        публиковање штампаног и електронског материјала у областима своје делатности;

–        промовисање вредности и значаја традицијских знања, као и традиционалних и савремених религијских схватања и представа – са нагласком на контексту сагледавања актуелног положаја православља и хришћанског идентитета, а пре свега општег српског верског контекста у савременим околностима;

–        израда генеалошких студија и пружање услуга/информација заинтересованим субјектима;

–        оснивање етно-насеља и етно-кампова, као и организација различитих традицијски заснованих модела живљења;

–        организација културно-уметничко-едукативних скупова и различитих сродних активности, с циљем ширења културних и традицијских вредности;

–        формирање базе литературе из горепоменутих области и делатности, као и превођење страних публикација;

–        уобличавање и организација стручних тимова за реализацију својих пројеката;

–        организација (самостално или у заједници са другим удружењима) стручних скупова, саветовања, семинара и других видова окупљања у области остваривања својих циљева;

 

Члан 6.

Ради остварења својих циљева, СНЦ може да успоставља контакте и сарађује са сродним удружењима и другим институцијама у земљи и иностранству по питањима од заједничког интереса или да учествује у таквим активностима, а да при томе задржи потпуну програмску и организациону самосталност. СНЦ може да сарађује са универзитетима, државним органима, Српском православном црквом, стручним и другим организацијама из јавног, привредног и непрофитног/НВО сектора у Србији и иностранству.

 

Члан7.

Одлуку о сарадњи из члана 6. овог Статута као и све друге одлуке доноси Управни одбор СНЦ, већином присутних гласова с тим да је одлука пуноважна ако је седници присуствовало више од половине укупног броја чланова.

 

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

 

      Члан 8.

Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвата циљеве, визију, мисију и Статут СНЦ-а.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник, у складу са законом.

 

Члан 9.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

За новопримљеног члана који је правно лице, приступницу потписује његов заступник у рубрици која садржи пуни назив правног лица, матични број, порески идентификациони број, име, презиме и лични број заступника (ЈМБГ), а потпис заступника се оверава печатом члана правног лица.

Новопримљени члан добија чланску карту оверену печатом удружења.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу престаје искључењем, услед дуже неактивности члана.Чланство такође престаје престанком рада Удружења.

Одлуку о престанку чланства искључењем доноси Скупштина, на предлог Управног одбора.

 

Почасни члан може да постане свако физичко или правно лице које имају заслуге у раду и развоју, удружења, по одлуци Скупштине,  а на посебан предлог Управног одбора.

 

Члан 10.

Члан има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа

удружења;

3) бира и буде биран у органе удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. За малолетног члана до 14 година седници присуствује и гласа његов законски заступник, или представник кога је овластио законски заступник, док малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право непосредног гласа, већ искључиво преко свог законског заступника, или представника кога је овластио законски заступник малолетника. Малолетник нема право да буде непосредно биран у органе удружења, са тим што његов законски заступник, или представник кога је овластио законски заступник може бити биран и изабран у органе удружења.

 

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима удружења;

3) редовно плаћа чланарину, за случај да Управни одбор донесе одлуку о обавези плаћања чланарине, периоду плаћања и висини чланарине;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор, у вези са остваривањем статутарних циљева СНЦ-а.

 

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 11. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Члан 12.

Скупштину СНЦ-а чине сви његови чланови. Чланови физичка лица могу бити представљени непосредно, или преко овлашћених представника снабдевених пуномоћјем за ту сврху у писаној форми. Чланове правна лица непосредно представљају њихови статутарни заступници, регистровани као такви у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, или другом регистрационом органу, у складу са законом. Чланове правна лица могу представљати и друга лица ако су снабдевена  пуномоћјем за ту сврху у писаној форми.

 

            Скупштина се редовно састаје једном годишње. Седницу скупштине сазива председник Управног одбора. О времену и месту сазивања редовне седнице Скупштине Удружења одлучује председник Управног одбора СНЦ-а, водећи рачуна да седницу треба сазвати благовремено за разматрање финансијског извештаја претходне године и усвајање финансијског плана за текућу годину. За благовременост и континуитет одржавања редовних седница Скупштине Удружења је одговоран председник Управног одбора удружења.

 

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Ванредну седницу скупштине  сазива председник Управног одбора, ако су испуњени услови из овог става, са тим што се седница скупштине мора одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. Сва овлашћења и обавезе председника управног одбора из претходног става примењују се и у односу на ванредне седнице Скупштине.

            Седницом Скупштине руководи председавајући Скупштине, кога бира Скупштина приликом сваког заседања. До избора председавајућег Скупштине, седницом Скупштине руководи председник Управног одбора удружења. За председавајућег Скупштине може бити изабран и председник Управног одбора удружења.

 

Скупштина:

 

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора и чланове Надзорног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

      7) на основу предлога Управног одбора именује почасне чланове;

8) одлучује о удруживању у савезе;

9)      одлучује о предлогу Управног одбора о престанку чланства члана СНЦ-а искључењем;

10) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.

 

Скупштина по потреби може донети правилник о раду органа Удружења, којим би се детаљније регулисао рад органа Удружења.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује натполовичном већином гласова присутних чланова.

За одлуkу о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 13.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина из реда својих чланова.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и потпредседника.

Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора,  заступа удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име удружења.

Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију. У изузетним случајевима мандат може бити и краћи.

 

Члан 14.

Управни одбор:

1) руководи радом СНЦ-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради

остваривања циљева удружења;

2) организује редовно обављање делатности удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) из реда својих чланова бира председника управног одбора, који је уједно председник удружења и заступник удружења;

8 предлаже Скупштини особе за именовање у почасне чланове;

9) одлучује о пријему редовних чланова; 

10)  управља имовином СНЦ-а;

11)  организује редовно обављање активности СНЦ-а у складу са стратешким планом и другим унутрашњим актима СНЦ-а;

12)  по потреби оснива комисије и друге органе СНЦ-а и поставља њихове руководиоце;

13)  обезбеђује ефикасно и адекватно организационо планирање и устројство;

14)  усмерава и прегледа јачање и развој програма и услуга СНЦ-а;

15)  успоставља и одржава контакте и сарадњу са представницима других удружења и невладиних организација у земљи и иностранству, државним и привредним институцијама и медијима;

16)  одлучује о ангажовању запослених на поједним активностима у складу са унутрашњим актима СНЦ-а;

17)  припрема финансијски план;

18)  доноси одлуке о накнади трошкова у току рада СНЦ-а;

19)  у оквиру финансијског плана одлучује о учешћу у другим правним лицима;

20)  одлучује да ли ће се плаћати чланарина, те доноси одлуку о висини и периоду плаћања исте; 

21) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина

чланова, а одлуке доноси натполовичном већином гласова присутних чланова.

 

Члан 15.

      Председник Управног одбора је уједно Председник удружења и заступник удружења.

Председник удружења врши следеће послове:

  1. непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног одбора;
  2. координира рад свих органа и тела СНЦ-а;
  3. представља и заступа СНЦ;
  4. руководи радом Управног одбора;
  5. има право и обавезу да обустави извршење одлука органа СНЦ-а за које оцени да су у супротности са законом, Статутом и другим актима и да покрене поступак за њихово преиспитивање;
  6. врши и друге послове које проистичу из Закона и овог Статута

Члан 16.

Председнику удружења мандат може престати и пре истека времена на које је биран у случају оставке или опозива. Одлуку о прихватању писмене оставке усваја Управни одбор и истовремено бира новог Председника удружења, који је уједно председник Управног одбора.

Иницијативу за опозив може покренути Управни одбор или најмање 1/3 чланова СНЦ-а.

Одлуку о опозиву доноси Управни одбор СНЦ-а и на истој седници бира новог председника СНЦ-а.

 

Члан 17.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. У изузетним случајевима мандат може бити и краћи. Чланови Надзорног одбора не морају бити чланови Удружења.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 18.

Рад СНЦ-а је јаван. СНЦ је дужан да предузме мере како би се обезбедила јавност рада. Чланови морају бити стално информисани о раду СНЦ-а, о Одлукама и другим актима донетим у СНЦ-у. У сврху информисања чланова, могу се користити средства јавног информисања, писане информације, интерне публикације, саопштења за јавност, односно сопствено гласило. О јавности рада удружења стара се Управни одбор.

 

     Члан 19.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим организацијама нестраначког карактера и сродних програмских опредељења. У ту сврху може приступати савезу удружења ради ефикаснијег постизања програмских циљева на територији где делује.

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

 

Члан 20.

СНЦ стиче средства:

–         израдом материјала и публикација и њиховом продајом

–         пружањем услуга, организацијом тимова, организацијом наставе и предавања, састављањем и спровођењем пројеката у својим делатностима, превођењем литературе, организовањем семинара и workshop-ова и интердисциплинарним активностима

–         организовањем етнотуристичких тура

–         од продаје улазница за концерте и друге културно-уметничке манифестације у својој организацији

–         спонзорствима и донаторством

–         од чланарина

–         израдом и учешћем у домаћим и иностраним пројектима

–         учествовањем у другим организацијама у области стручног образовања и теренског истраживања

 

СНЦ прибавља средства од:

– донација;

– конкурисањем пројеката код државних органа или фондација;

– приходом од властите делатности у складу са законом;

-средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у складу са законом;

– прихода од имовине која му припада;

– помоћи, поклона, завештања, легата, као и прилога правних и физичких лица у складу са законом;

– извора на основу уговора, или другог дозвољеног правног посла;

– наменских средстава других удружења, организација, заједница, формалних и неформалних облика организовања субјеката права;

– спонзорстваимаркетиншкихактивности;

– котизација за семинаре, саветовања, стручне скупове, концерте и друге културно-уметничке манифестације  које организује;

– чланарине, у складу са одлуком Управног одбора;

– добровољног доприноса чланова и других физичких и правних лица;

– пружања услуга, организације тимова, организација наставе и предавања, састављања и спровођења пројеката у својим делатностима, превођења литературе, организовања семинара и workshop-ова и интердисциплинарнх активности;

– учествовања у другим организацијама у области стручног образовања и теренског истраживања;

– других извора у складу са законом.

 

ПРИВРЕДНА И ДРУГАДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

 

Члан. 21

У складу са одредбама Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09),   Удружење може обављати следећу  привредну делатност у сврху прибављања средстава, ради постизања предвиђених циљева:

 

58.11.  Издавање књига

Поред ове делатности, удружење се у складу са законом може бавити издавањем музичких књига, свих врста носача звука и слике и издавањем других публикација, израдом родослова, организовањем етнотуристичких тура, организовањем етно села и етно кампова и слично томе.

 

ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА

 

Члан 22.

Удружење престаје са радом у случајевима предвиђеним законом, или када скупштина СНЦ-а донесе одлуку о престанку рада у складу са овим Статутом.

У случају да Скупштина не може да се сазове и одржи, одлуку о престанку рада доноси Управни одбор.

Доношењем одлуке о престанку рада СНЦ-а, имовина СНЦ-а постаје имовина Републике Србије.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 23.

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати Скупштина, Управни одбор, или 1/3 чланова удружења.

Аутентично тумачење овог Статута даје скупштина Удружења.

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на скупштини Удружења одржаној дана 27.04.2011. године.

 Члан 24.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР