Занимљива традиција

Програм креативне радионице „Занимљива традиција“

Општи опис и значај делатности:

Креативна радионица „Занимљива традиција“ је широко конципирана, а на самом почетку свог рада усмериће се првенствено на:
1) учење традиционалног народног певања,
2) израду артефаката из народне традиције Србије и
3) активну едукацију полазника о традиционалним знањима и вештинама, са нагласком на социјално-здравствено-религијским проблемима тј. посебно важним темама основаца, средњошколаца и омладине уопште.

Циљ нам је да кроз ову радионицу непосредније приближимо позитивне вредности и аспекте традиције и укључимо их у савремени живот.
Осим тога, путем креативне радионице „Занимљива традиција“ употпуњује се представа о школи као месту стицања нових, веома интересантних знања и изван стандардног школског програма.

Примера ради, делатност певачке радионице, осим учења песама и упознавања са традицијом, подразумева и јавне наступе у оквиру различитих школских активности (годишњице, такмичења, приредбе, школска слава итд.), што ће знатно допринети бољем угледу и промоцији школе, а и њеном рекламирању као установе која пружа могућност за стицање традиционалних знања и вештина и за свестрани развој личности.
С друге стране, уз часове креативне израде традиционалних артефаката (разни предмети који улазе у оквир традиционалног етнолошког наслеђа, маске, цртежи итд.), биће могуће организовати и пригодне изложбе промотивног и продајног типа.
Планирано је да радионица са својим радом почне од 2012. године.

1) Радионица традиционалног певања:

Традиционално певање је у савременим околностима постало веома популарно, о чему сведочи постојање бројних етно и традиционалних певачких група са све бројнијом слушалачком публиком. У данашње време, потреба за обнављањем и ревитализацијом традиционалних знања и вештина, међу којима је музичко наслеђе посебно значајно, поприма све веће размере, и то пре свега код градског становништва.
Отуда и радионица традиционалног певања, у оквиру програма креативне радионице „Занимљива традиција“, има посебно место.
С обзиром на то да ће се радити углавном са децом од 5. до 8. разреда (што не значи да се не могу укључивати и деца других узрасних категорија), планирано је да они буду подељени у две групе (5. и 6., 7. и 8. разред). Како је нагласак стављен на узраст деце од 12 до 15 година, певачка радионица је погоднија за девојчице.
У складу са српском народном традицијом, радионица ће обухватити учење једногласног и двогласног певања.
Време трајања часа је 60 минута. Од тога, 10 минута ће трајати уводно предавање о значају певања у традиционалном животу. Наредних 15 минута је предвиђено за распевавање, што укључује вежбе дисања и технику поставке вокала. Осталих 35 минута биће посвећено учењу песама унапред припремљених по програму.
Током рада ћемо се усмерити ка објашњавању контекста у којем су се песме изводиле и на њихову намену (свадбене песме, седелачке, лазаричке…).
Часови ће бити поткрепљени аудио теренским снимцима, нотним записима песама и фотографијама.
На крају сваког часа ће се одвојити време за рекапитулацију наученог.

2) Креативна етно-радионица:

Креативна етно-радионица у оквиру Српског научног центра намењена је свим узрастима и не захтева никакво претходно (пред)знање из области ликовне културе и/или примењене уметности. Ипак, у зависности од тематских целина, као и у зависности од техничких решења која укључују овладавање одређеним вештинама израде, радионица је конципирана тако да свој програм може да прилагоди свакој циљној групи.

Основне функције етно-радионице имају едукативно-креативни карактер с јасним опредељењем ка естетско-практичним и еколошким вредностима. (Предмети се осмишљавају и израђују од најразличитијих природних сировина: вуна, плута, канап, дрво…, као и од других природних продуката, а све у комбинацији са различитим техникама израде).

Програм израде предмета прати тематске целине за ову сврху одабраних одредница националног (српског) идентитета. Оне се могу тицати посебних догађаја у животу појединаца (као што су свадба, рођење деце и томе слично); могу бити везане за обележавање периодичних догађаја (породична слава, обележавање Божића, Васкрса, Нове године…); затим, интересантан осврт дат је код одређених симболичких представа народног веровања (виле, русалке, змај…), односно, представа које су везане за одређене предмете (огледало, дрво, јаје, крст, круг…), а чији се симболизам уметнички презентује. Такође, тематски план укључује и израду сувенира са посебностима одређене културне зоне (уже гледано), као и лично осмишљене теме самих учесника радионица. Тематски допуњена и едукативно вођена специфичним предавањима, етно-радионица своју практичну страну обогаћује знањем из нематеријалне баштине српског народа. На овај начин се једна уметничка форма допуњује и заокружује у целину.

Овако конципирана, етно-радионица има за циљ да промовише националну културу, њене материјалне, културне и духовне вредности, као и да повеже традицијска схватања и симболизам са његовим модерним обликом испољавања. Све ово подразумева осмишљавање и спајање једног практичног дела (израда предмета) са већ поменутим.

3) Едукативна радионица знања, вештина и вредности традиционалне културе:

Циљ едукативне радионице знања, вештина и вредности традиционалне културе је, пре свега, упознавање са нематеријалном културном баштином српске народне традиције, али и традиција других народа, уз обавештавање о позитивним достигнућима историјског културног наслеђа на различитим животним плановима. Један од основних циљева ове радионице јесте едукација младих о проблемима који прате одрастање, односно обавештавање младих о начинима на које су слични проблеми решавани у традиционалним културама. У складу с тим, у оквиру ове радионице пажња ће бити посвећена низу савремених потешкоћа које прате необавештеност младих на нивоу социјалне, здравствене и верске културе.

На овај начин млади људи ће бити у прилици да се упознају са позитивним традицијским моделима понашања, а радионица подразумева и могућност држања наставе ван школских просторија, уз непосредно упознавање са традиционалним (сеоским) домаћинствима и њиховим начином живота. Програм едукативне радионице знања и вредности традиционалне културе такође нуди могућност коришћења библиотеке Српског научног центра, са бројним књигама из области традиционалних знања, пре свега из области етнологије и антропологије.

У плану едукативне радионице је организовање практичног друштвеног рада полазника наставе, уз развијање додатних вештина и знања у вези са потребом социјалног ангажовања, пружања помоћи и солидарности на нивоу породице, школе и шире друштвене заједнице. Циљеви ове радионице су, између осталог, развијање међугенерацијских односа и комуникације, приближавање и уређивање локалне средине, стварање услова за мењање културног простора, стварање новог лица града, развијање креативног потенцијала личности, учење квалитетног испуњавања слободног времена. Посебан нагласак биће стављен на едукацију о вредностима брака и породице у традиционалном и савременом контексту, уз интерактивно учешће полазника радионице и разговор о проблемима одрастања и актуелним темама.

Инфраструктура:

У складу са идејама Српског научног центра и свега до сада наведеног, рад програма креативне радионице „Занимљива традиција“ одвијаће се континуирано у адекватним школским просторијама (током радних дана и викенда у одговарајућим терминима). У преговорима са управом школе постижу се конкретни договори о условима коришћења просторија.
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР