Душан Богдановић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ И ОБРАЗОВАЊЕ:

-рођен у Београду 07.12.1971.године;

 – завршио основну и средњу школу у Београду. По окончању средње школе стекао звање лабораторијског техничара за микробиологију;

– током 1990. године и 1991. године испунио војну обавезу и оспособио се за резервног официра;

– студираo на Правном факултету Универзитета у Београду, где сам дипломирао почетком 1997.године;

– приправнички адвокатски стаж обављаo код свог оца, адвоката Слободана Богдановића из Београда, ул.Делиградска 14 и као приправник волонтер у Првом општинском суду у Београду;

– државни правосудни испит  положио 24.новембра 1999.године;

– члан Адвокатске коморе у Београду постајем дана 01.01.2000. године, од када као самостални партнер радим у адвокатској канцеларији у Београду, ул. Делиградска 14.

ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА:

  • положен возачки испит Б категорије и интезивно возачко искуство у трајању од 17 година;
  • енлески језик (говор-добар, писање-добро, читање-добро);
  • руски језик учио у основној и у средњој школи;
  • познавање рада на рачунару- Microsoft Office, Word, PowerPoint, Paragraf Net, elektronska pravna baza, коришћење интернета и email апликација;
  • као ђак и студент се бавио и савладао различите спортске активности и вештине: атлетика, веслање, карате, пливање, скијање… Упућен у наутичарске активности;

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

Aдвокатска канцеларија се бави превасходно грађанским правом у оквиру кога покривамо све области, пружајући услуге физичким и правним лицима. У оквиру привредног права се најчешће бавимо статусним правом, саобраћајним правом, заступањима у поступцима стечаја и ликвидација. Бавимо се радним правом у свим аспектима консалтинга и састављања појединачних и општих радноправних аката, као и заступања у радним споровима. Такође се бавимо правом интелектуалне својине. Пружамо услуге приликом заступања у свим врстама парничних спорова пред судовима опште надлежности и привредним судовима, као и услуге у ванпарничним, извршним и управним поступцима. Бавимо се кривичним правом, превасходно у области привреднe казнене материје.

Канцеларија се бавила оснивањем компанија са страним елементом, заступањем страних физичких и правних лица (заступања са страним елементом), радили смо страна улгања и  LDD за домаће и стране наручиоце.

Што се тиче удуржења, бавио сам се пружањем правних услуга у области статусног права везано за ову форму правних лица.

 Крајем 2009. године и почетком 2010. године сам учествовао у организовању правних радионица и power point презентација, везано за  примену Закона о удружењима (Сл. гласник Р. Србије бр. 51/2009), са посебним освртом на Основне одредбе овог Закона (дефиниција удружења, циљеви удруживања, типови организације), оснивање удружења, чланство и органи удружења (управљање, скупштина, други органи, заступници, одговорност за штету), регистрација удружења (процедура, садржај, пријаве, модели докумената потребних за упис), начин стицања имовине удружења, активности које организација може да обавља са посебним освртом на пословне активности и друге профитне активности, алокација добити и употреба добити, (финансијска) средства за унапређење програма које спроводе удружења а која су у циљу јавног интереса, вођењу књига и финансијским извештајима, одговорност за обавезе удружења, коришћење имовине удружења, статусне промене удружења (куповине удруживања, спајања удружења, подела удружења), престанак удружења (брисање из регистра, забране активности, ликвидација, стечај), надзор и казнене одредбе (разни преступи и казне) и расветљавање пореског аспекта  функционисања удружења.

У оквиру поменутог ангажмана и након тога сам припремио потребне акте за оснивање већег броја новонасталих удружења, као и за усклађивање постојећих удружења са Законом о удружењима. Међу тим удружењима је и СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР