Слободан Јанковић

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 – CBIB – Cross Border Institution Building, обука у припремању и писању ИПА пројеката.


2009 – Међународна организација за миграције (IOM) и Међународна организација рада (IOL), Обука из области политика и праксе радних миграција, Београд 2009.


2007 – Центар за безбедносне студије (ЦБС-CSS), Belgrade –  Sida (Swedish  international development agency), обука у примени метода Логичке матрице — LFA (Logical Framework Approach).


2005 – Летња школа Conflict Management-a и преговарања. ФЕР (Форум за Етничке односе, Министарство Спољних Послова СЦГ и Италије.


2004 – Мастер (МАГИСТРАТУРА): “Geopolitica e sicurezza globale” (Геополитика и Међународна безбедност), La Sapienza, Рим, Италија.  01/2004- 06/2004.


2004 – Курс за Међународног функционера, SIOI, (Италијанско друштво за међународне организације)   03/2004-06/2004.


2000-2003 – Дипломирао на факултету књижевности, одсек: Историја, са максималном оценом 110 e Lode. Универзитет Roma Tre, Рим. 2003-2000 (Дипломски рад,,Миграције са Балкана у Марке ).


1995-1999 – Београдски Универзитет – Историја (апсолвирана четврта година студија).

1994-1990 – „Прва Београдска гимназија”.

 


РАДНО ИСКУСТВО

 • Јули 2006 – сада. Истраживач сарадник у Институту за међународну политику и привреду, Македонска 25, Београд. Бавим се израдом студија из обасти геополитике, ширег Блиског истока, односа Србије и блискоисточних земаља, руске спољне политике на Блиском истоку и граница.
 • Јуни 2010 – јуни 2011. Ко-координатор пројекта „Расправа о европској будућности Србије: глас цивилног друштва”, финансираног од стране Делегације ЕУ у Србији, у оквиру IPA инструмента, гранта „Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue.”
 • Октобар 2006 – Јули 2008. члан Управног одбора и пројектног тима Центра за безбедносне студије, Грачаничка 48, Београд. Центар се бави обуком у области савремене методологије борбе против корупције и организованог криминала. Асистент предавача.
 • Јануар 2006 – Јули 2006. Истраживач у Центру за цивилно-војне односе/Београдска школа за студије безбедности, Београд, Гундулићев венац 48. Ангажован на изради анализа везаних за реформу сектора безбедности у Турској и Италији те учешћу ових земаља у оквиру НАТО и у мировним мисијама.
 • Јули 2005 – Децембар 2005. Прес клипинг у агенцији Media Clipping, Београд, Хиландарска 22.
 • Новембар 2004 – Септембар 2005. Сарадња са часописом „Магазин-Политика
 • Стаж у Министарству Спољних послова Италије, Ufficio Balcani, Рим. Од 17 маја 2004. до 17 августа 2004.
 • Превођење са српског на италијански и обратно za Regione Lazio (јули 2004).
 • Септембар 1993–мај 1994. Новинар–волонтер,  Радио Политика. Активност прекинута због припреме пријемних испита, и одслужења војног рока ( септембар 1995- септембар 1994 ).
 • 1993-1997. Директор  ,,ДЕВИ Експорт”, Дубровачка 16,  Београд.
 • Различити студентски послови за издржавање током студија (бармен, конобар).

ИНТЕРЕСИ

 • Аутор више чланака на интернет порталима Двери Српске, Нови Стандард и Видовдан.
 • Члан оснивач Српског научног центра;
 • Члан оснивач Центра за конзервативне студије;
 • Члан редакције часописа Института за међународну политику и привреду Међународна политика;
 • Члан редакције месечника Геополитика;
 • Члан УО Друштва српско-египатског пријатељства;
 • Геополитика, међународни односи, Блиски исток, Русија, историја.

БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ  РАДОВА

 

 • Дипломски рад, “Le Migrazioni dai Balcani nelle Marche dal ‘300 al ‘500” (Миграције са Балкана у Марке од 14. до 16 века), Facolta’ di Lettere, Universita’ Roma TRE, Roma 13/11/2003.
 • Завршни рад на курсу за међународног службеника: “Le integrazioni dei Balcani Occidentali in Unione Europea” (Интеграције Западног Балкана у Европску Унију), SIOI, Рим јун
 • Магистарски радIslam radicale in Turchia” (Радикални Ислам у Турској), Факултет политичких наука, Универзитет La Sapienza, 30/06/2004 Рим.
 • „Геостратешке карактеристике сукоба на Блиском истоку”, Међународна политика, Год. LVII, бр. 1124, октобар–децембар 2006, ИМПП, Београд 2006, стр. 5-12.
 • „Sukobi na Bliskom istoku — osnovna obeležja”, Međunarodni problemi, Vol. LIX, No. 2-3/2007, str. 266-307.
 • Slobodan Janković, „Osnove za oslanjanje na Rusiju u spoljnoj politici Srbije”, dr Dragan Đukanović (prir.), Savremeni međunarodni izazovi: globalna i regionalna perspektiva, Belgrade 2008, pp. 183-208.
 • „Bliski istok pre i posle Anapolisa”, dr Nevenka Jeftić (prir), Aktuelna pitanja međunarodnih odnosa, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2008, Udk br. 341.382 (5-15), str. 349-377.
 • Слободан Јанковић, “Strategy for the Developing and Underdeveloped countries: Relations with North Africa and the Middle East”, у Зборнику радова Међународне научне конференције Елементи стратегије спољне политике Србије; Приредили др Едита Стојић Карановић, мр Слободан Јанковић, Институт за међународну политику и привреду, Београд 2008, стр. 349-360.
 • Slobodan Janković, “Building Alliances — Japans Quest for a Power Status”, in E. Stojić Karanović, Dž. Hatibović, I. Lađevac, Japan and Serbia: Contemporary Issues, Institute of International politics and Economics, Belgrade 2009, pp. 123-134.
 • Slobodan Janković „Building Regional Alliances – Japan`s Quest for the Power Status“, in, (ur) Edita Stojić-Karanović, Daisuke Furuya, Japan and Serbia in a Forseeable Future, Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LICCOSEC), Vol. 7, Osaka 2009, Proceedings of Round Table Conference, Belgrade, Septembar 22-23, 2008, pp. 39-51;
 • Слободан Јанковић, „Основни елементи руске блискоисточне политике на почетку 21. века”, Национални интерес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 281-316.
 • Слободан Јанковић, „Од Медитерана до Авганистана: Односи НАТО и Русије у регији Блиског истока”,Национални интерес бр. 3, 2009, год V, vol. 6, стр. 171-194.
 • Slobodan Janković, “Serbia-Croatia Relations after 2000”, Neighbour and Neighbourhood, Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LICCOSEC), Vol. 11, Osaka 2009, Proceedings of Round Table Conference, Belgrade, Septembar 17-18, Osaka 2010, 121-129.
 • Slobodan Janković, “Borders In The Balkans: Longevity In The Postmodern Era”, u Zborniku radova Međunarodne naučne konferencije, Srbija u savremenom geostrateškom okruženju Serbia In Contemporary Geo-Strategic Surroundings, Slavica Đerić-Magazinović i Nevenka Jeftić-Šarčević (prir.), Institut za međunarodnu politiku i privredu i Ministarstvo odbrane RS, Beograd 2010, str. 165-178.
 • Vladimir Grečić and Slobodan Janković, Managing Population Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Winter/Spring 2010, Vol. XI, N. I, 127-143.
 • Slobodan Janković, RussianandAmericanConflictingPoliciesinCentralAsia, GeoPolitica – Revista de Geografie Politica GeoPolitica si GeoStrategie, Anul VIII, nr. 33 – 34, Bucurest (1 / 2010).
 • Slobodan Janković, “Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional Cooperation in Balkans” 28 April – 1 May 2010, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, 91-102.
 • Слободан Јанковић „Савремени миграциони трендови: последице по Србију”, оригинални, Национални интерес, бр. 2, год. VI, vol. 8, Београд 2010, стр. 151-176.
 • Slobodan Janković, “National, Cultural and Civilisation Borers in the Balkans”, originalni, in: On Borders: Comparative Analyses from Southeastern Europe and East Asia, Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LICCOSEC), Vol. 17, Osaka 2011, Proceedings of Round Table Conference, Belgrade, Septembar 17-18, pp. 31-44.
 • Slobodan Janković, Libijska kriza i njene posledice, pregledni članak, Međunarodna politika, God. LXII, 1142, april–jun 2011, IMPP, Beograd 2011, стр. 30-51.
 • Слободан Јанковић, „Промене на Блиском истоку и у Северној Африци — Ка постсувереном светском поретку”, оригинални научни рад, Национални интерес бр. 2/2011, Година VII vol. 11, Београд, стр. 261-315.
 • Vladimir Grečić, Ivona Lađevac, Slobodan Janković, „Rasprava o evropskoj budućnosti Srbije — osvrt na aktivnost organizacija civilnog društva u Srbiji”,u: Edita Stojić Karanović & Nevenka Jeftić (ur.), Uloga civilnog društva u promociji potencijala Podunavlja u svetlu izrade Strategije EU za Dunavski region, 21. međunarodna naučna konferencija „Dunav – reka saradnje”, IMPP 2011, str. 105-116.

 

Конференције (без објављивања а са излагањем)

 • “Global Identity or the Identities versus Globalisation”, Конференција: Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts, Асоцијација за студије народа (Association for the Study of Nationalities (ASN)) и Форум за етничке односе, Београд 28-30 септембра 2006.
 • “The relationship between energy and security in the Persian Gulf”, Конференција: The 17th International Conference on the Persian Gulf, Persian Gulf Security and International Law, Institute for Political and International Studies – IPIS (Teheran), Mај 2007.
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР