Ђорђина Трубарац Матић

Образовање/стечена звања

2019
стекла звање вишег научног сарадника Етнографског института САНУ

2013
стекла звање научног сарадника Етнографског института САНУ


2009
докторирала на Филолошком факултету Универзитета Комплутенсе у Мадриду

2001
одбранила рад еквивалентан магистарској тези на Катедри за шпанску филологију II (Шпанска књижевност) Филолошког факултета Универзитета Комплутенсе у Мадриду


1998
дипломирала на катедри за иберијске студије Филолошког факултета у Београду


Афилијација    

2013
Етнографски институт САНУ, Београд

2010‒2012
Филолошка гимназија у Београду

Пројекти

2013‒2019
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“ (МПНТ РС 47016), Етнографски институт САНУ

2017‒2019
Истраживање историје и културе Срба у Румунији, Центaр за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2018
V Међународна конференција „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, 19‒21 октобра, Темишвар, Румунија

2017
Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, 8‒10 септембар, Сирогојно

2016
Non-Western Europe and Africa: Connections in the Past and the Present. June 2–3, Moscow, Russia

2016
V Congreso de la Asociación CONVIVIO para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero: Poesía, poéticas y cultura literaria. 18−20 de febrero, Verona, Italia

2015
Савремена српска фолклористика III. 2–3 октoбар, Ниш

2014
Савремена српска фолклористика II, 5–7 септембар, Београд–Тршић

2014
Estudios hispánicos еn la cultura y la ciencia serbia, 28-29 noviembre, Kragujevac

2011
Cancionero general (Valencia 1511): poesía, manuscrito e imprenta. 11-13 abril Valencia, España

2011
41st Internacional Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung: Folk Song and Ralationships between Cultures, Јune 20-24, Faro, Portugal

2010‒2011
Истраживачки боравак  на Универзитету у Гранади, Шпанија, са стипендијом програма JoinEU-See намењеној постдокторантима

2010
Језик, књижевност, промене, 23-24 април, Ниш

2009
Primeras Jornadas de Investigación en Literatura Oral y Cultura Popular de la Universidad de Alcalá, 24-27 de marzo, Alcalá de Henares, España

2002
Народне баладе и предања у Шпанији и Југославији, 5. април, Београд

1998‒2002
Студијски боравак на Универзитету Комплутенсе, Мадрид, Шпанија (постдипломске студије)

ИЗАБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА

 

МОНОГРАФИЈЕ

▪ La falsa excusa del agua enturbiada por el ciervo: paralelos ibéricos y balcánicos. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011.

▪ Гусле наше насушне. Полемика о гуслама сагледана у прагматичко-функционалном кључу. Београд: Етнографски институт САНУ, 2018.

▪ У јеленовом колу. Мотив јелена у српској обредној лирици. Београд: Етнографски институт САНУ, 2019.            

 

РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА И ТЕМАТСКИМ ЗБОРНИЦИМА

 Las manzanas de oro: un motivo en las líricas populares española y serbia. DICENDACuadernos de Filología Hispánica, 19 (2001): 315−336.

 La lucha por la vida del hijo primogénito en el Romancero y en la poesía tradicional balcánica. Baladas y leyendas populares en España y en Yugoslavia. Eds. Jasmina Nikolić, César Luis Díez Plaza, Dalibor Soldatić. Belgrado: Instituto Cervantes – Aula Vitual, 2003: 249−291. 

 La novena cantiga de Pero Meogo y los textos europeos con el motivo de la falsa excusa del agua enturbiada por un animal: análisis comparado. Analecta Malacitana Electrónica, 28 (junio 2009): 3−57.

 Мотив јунака који ослобађа јелена из чељусти аждаје у српској народној поезији-тумачење мотива у контексту њему сличних митологема. Језик, књижевност, промене. Књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић. Ниш: Филозофски факултет, 2010: 353−366.

 Мотив јелена златокрилца и његове митолошко-религијске конотације у српској традицији. Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић. Ур. Мирјана Детелић, Снежана Самарџија. Посебна издања САНУ: Балканолошки институт − књ. 115. Београд: Балканолошки институт САНУ и Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2011: 639−650.

 La alborada ibérica y la serbia: apertura hacia nuevas perspectivas. Estudios sobre el Cancionero general (Valencia 1511): poesía, manuscrito e imprenta. Eds.. Marta Haro Cortés, Rafael Beltrán, José Luis Canet, Héctor H. Gassó. Valencia: Universitat de València, 2012: 725-739. 

 Гутачи. Гује и јакрепи. Књижевност, култура. Ур. Мирјана Детелић, Лидија Делић. Посебна издања САНУ: Балканолошки институт – књ. 120. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012: 111-123. 

 Вода босиљкова и Сунчева сестра. Aquatica. Књижевност, култура.. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013: 205‒214.

▪ (и Ивица Тодоровић).  Риба у српској народној традицији у контексту древних представа и староцивилизацијских религијских пракси. Етно-културолошки зборник 18 (2014): 43–58.

 „Зa њим и у гору и у воду“: семантичко-прагматичка анализа формуле у контексту добровољне брачне отмице. Гласник Етнографског института САНУ 62/2 (2014): 215−232. 

 Јелен који рогом мути воду у галисијско-португалској и српској лирици − паралеле, могућа објашњења и импликације. Савремена српска фолклористика II. (Ур. Смиљана Ђорђевић Белић и др.) Београд: Институт за књижевност и уметност – Удружење фолклориста Србије – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2015: 237−253.

 Крваве атмосферске падавине у народној поезији балканских Словена. Типологија и значењске конотације мотива. Крв: књижевност, култура. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016: 201−214.

 Водени бик балканских и других светских традиција: порекло представе. Гласник Етнографског института САНУ 64/1 (2016): 163−177.

 Еl origen de las cantigas de amigo galaico-portuguesas y qué es lo que la tradición serbia puede aportar al respecto. Estudios hispánicos еn la cultura y ciencia serbia. Eds. A. Pejović et all. Kragujevac: Facultad de Filología y Artes de la Universidad de Kragujevac, 2016: 73−85.

 Балкански водени бик: типолошко одређење сагледанo у контексту представа о воденим биковима у другим европским и светским традицијама. Савремена српска фолклористика III. Београд: Удружење фолклориста Србије – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016: 253−269. 

 Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба. Гласник Етнографског института 65/2 (2017): 421‒436.

 Meogo 9 Versus Texts with the Motif of a Transparent Excuse of Water Clouded by Stags or Horses: Outlining the Proto-Model. Revised and Expanded. Washington, DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric. Vol. 3 (2018): 1–32 + 1.

https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/publications/articles/volume-3-2018-issn-2332-1377/

 ¿Son las nueve cantigas de Meogo una secuencia o no? Una aportación comparatista al debate. Poesía, poéticas y cultura literaria. Eds. Andrea Zinato e Paola Bellomi. Volume pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”‒Dipartimento di Studi Europei, Americani e interculturali. Como ‒ Pavia: Ibis. 2018: 179‒191.

 Елементи култа предака у славским обичајима Срба из клисурских села румунског Баната (Белобрешка, Дивич, Стара Молдава). Исходишта. Originations 4 (2018): 373‒383.

 Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године. Исходишта ‒ Originations 5 (2019): 465‒474. 

 From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective. Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. Eds. Marina Martynova & Ivana Bašić. Moscow – Belgrade: N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences – Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts. 2019: 89–113.

 

САОПШТЕЊА СА НАУЧНИХ СКУПОВА ОБЈАВЉЕНА У ИЗВОДУ

▪ Trubarac, Djordjina. Water Clouded by a Deer – Variations of a Motif: from Ritual to Amorous. 41st Internacional Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung: Folk Song and Ralationships between Cultures (Book of abstracts). Faro: Universidade do Algarve, 2011: 62-63.

▪ Јелен који рогом мути воду у галисијско-португалској и српској лирици − паралеле, могућа објашњења и импликације. Савремена српска фолклористика II. Београд–Тршић, 5–7. септ. 2014. Београд: Институт за књижевност и уметност – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2014: 43.

▪ Multiethnicity аnd Dynamics Of Songs’ Making: The Case Of Kad Ja Podjoh Na Bembašu. Kommission für Volksdichtung 44th International Ballad Conference: Multiethnicity and Ethnic Mobility in Ballads. Pécs, 23–27 June 2014. Pécs: Kommission für Volksdichtung. 2014. http://2014ibc.wordpress.com/abstracts/

▪ Еl origen de las cantigas de amigo galaico-portuguesas y qué es lo que la tradición serbia puede aportar al respecto. Estudios hispánicos еn la cultura y la ciencia serbia, Kragujevac, 28−29 noviembre 2014. Kragujevac: FILUM, 2014: 27.

▪ (коаутор Ивица Тодоровић). Балкански водени бик, његово порекло и типолошко одређење сагледани у контексту представа о воденим биковима у другим европским и светским традицијама. Савремена српска фолклористика III – књига апстраката.Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Удружење фолклориста Србије – Институт за књижевност и уметност – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2015: 26.

▪ Water Bulls: Khoisan and Balkanic Parallels. International Conference: Non-Western Europe and Africa: Connections in the Past and the Present. Moscow, June 2–3, 2016. Book of Abstracts. Eds. Dmitri M. Bondarenko, Olga S. Kuklova. Moscow: Institute for African Studies RAS, 2016: 45−46.

▪ Elements of the Cult of Ancestors in Customs of Serbs from Villages of Danube Gorge in Romanian Banat (Belobreška, Divici, Moldova Veche)“. Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“ Ниш, 13−15. октобар 2017. Књига резимеа. Ниш ‒ Темишвар: Филозофски факултет Универзитета у Нишу ‒ Facultatea de Literature, Istorie și Teologie ‒ Савез Срба у Румунији, 2017:  36. 

▪ Од преткосовског до хашког циклуса и назад: десетерачко певање као језички регистар сагледан у функционалној перспективи. Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије“. Београд ‒ Сирогојно: Етнографски институт САНУ ‒ Музеј на отвореном „Старо село“, 2017:  58‒60. 

▪ Slava Customs smong the Serbian popularion of Upper Pomorišje Region: June 2018. Fieldwork Resultrs. Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или пероферним областима. Cultura material şi spirituală a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice. Програм и књига резимеа међународног научног скупа. Темишвар, 19‒21 октобра 2018. Temişoara: Faculty of Letters, History and Theology of the West University of Temisoara ‒ Faculty of Philosophy of the University of Niš ‒ Union of Serbs in Romania, 2018: 47‒48.

▪ Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from PoljadijaМатеријална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или пероферним областима. Cultura material şi spirituală a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice. Програм и књига резимеа међународног научног скупа. Ниш, 17‒19 октобра 2019. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу ‒ Филолошки, историјски, и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару ‒ Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, Темишвар 2019: 35.

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ

▪ Воларица. Појмовник српске културе. Ур. Драгана Радојичић. Београд: Етнографски институт САНУ ‒ Институт за српски језик САНУ ‒ Факултет техничких наука Косовска Митровица [даље ПСК]. 2013.

▪ Влашићи. ПСК. 2013. 

▪ и Ивица Тодоровић. Животиња. ПСК. 2013.

▪ и Ивица Тодоровић.  . ПСК. 2013.

▪ Бог из воде. ПСК. 2015. 

▪ Водени човек. ПСК. 2015.

▪ Водац, Водењак. ПСК. 2015.

▪ Кемза. ПСК. 2015.

▪ Рибља краљица. ПСК. 2015.

▪ Рибљи цар. ПСК. 2015.

▪ Тартор. ПСК. 2015.

▪ Љуљање. ПСК. 2016. 

▪ Митска бића. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Ур. Љиљана Гавриловић. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ. 2017: 202‒207.

 и Милош Томашевић. Обреди прелаза. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Ур. Љиљана Гавриловић. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ. 2017: 270‒273.

 и Љиљана Гавриловић. Ритуал. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Ур. Љиљана Гавриловић. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ. 2017: 356‒359.

▪ Фолклор. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Ур. Љиљана Гавриловић. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ. 2017: 423‒429.

 

ПРИКАЗИ

 „О хиспанским хоризонтима посма­траним са српских обала(Кринка Видаковић Петров. Хоризонт Хиспанија. Београд: Чигоја штампа, 2017, 329 стр.)“. Зборник Матице српске за књижевност и језик 66/3 (2018): 1025‒1028.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР