Вишеслојно поље сусрета традиције, фолклора и идентитета из етнолошко-антрополошке перспективе

У овом тематском зборнику, са семантички широко формулисаним насловом „Традиција – фолклор – идентитет“, разматрају се различити феномени из оквира српске традиционалне духовне културе и фолклора, али и из бројних других културних контекста. У складу с тим, радови у њему – посматрани као целина – неизоставно садрже и компаративни предзнак, више или мање експлицитно доприносећи и сагледавању универзалних културних образаца, односно одгонетању примарних кодова митског мишљења, као и културе у целини.

До образаца који могу имати наведене конотације аутори долазе на основу репрезентативне теренске грађе, са посебно инспиративних подручја српског и других културно-етничких простора. С тим у вези, овај зборник има за циљ и да недвосмислено сведочи о ревитализацији непосредних теренских истраживања, представљајући релевантне и довољно илустративне примере. У предоченом смислу, на конкретан и истраживачки ангажован начин маркирани су различити, специфични културни феномени, о којима ће читалац моћи да се обавести у радовима који сачињавају овај мултидисциплинарно конципирани зборник.

Другим речима, ова књига се бави различитим слојевима традиције и народног стваралаштва, више или мање непосредно говорећи и о идентитету, у данашњим околностима (глобално посматрано) неизоставно повезаног са традицијом. Истовремено, пред читаоце је представљена како непосредна етнографска грађа тако и проблеми који улазе у домен антрополошко-филозофских промишљања. 

Такође, треба нагласити и чињеницу да се наш зборник (иницијално) тематски наслања на пројекте „Србија између традиционализма и модернизације: Етнолошка/антрополошка проучавања културних процеса у Србији“ и „Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори“ при чему је уређивачки концепт овога пута инсистирао на семантичком и територијалном проширењу базичног научно-истраживачког фокуса (дотичног пројекта) усмереног на уочавање и разматрање различитих слојева традиционалне духовне културе Срба и Србије, са нагласком на ширем сагледавању релација прошлост – садашњост и традиционално – модерно, као и хришћанско – нехришћанско у савременом контексту. Ово је у непосредној релацији и са великим и одлучујућим променама повезаним са актуелним тренутком у којем се налази комплекс идејних система који имају традицијски предзнак.

Фотографија: Наташа Стајић – Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР