Етнолошко-генетичка истраживања Србије – на примеру простора општине Сврљиг

У тексту се представљају нова етнолошко-генетичка истраживања сврљишке области. Она су спроведена у склопу ширих мултидисциплинарних проучавања Републике Србије и српског етничког простора. Добијени резултати разоткривају чињенице и процесе о којима се врло мало могло сазнати пре употребе ДНК анализе. На овом месту се – осим на одабране резултате – пажња скреће на различите могућности, истраживачке микро-просторе, димензије и примере везане за најновија проучавања. Доступне чињенице указују на преовлађујуће словенско порекло, као и на очигледну сродност и велику хомогеност српског становништва од крајњег истока до крајњег запада централног српског етничког простора. Основне одлике генетике сврљишког становништва типичне су за Србе.

hills under the cloudy sky

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР