Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива

Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива

у раду се износи компаративна анализа резултата неколико најновијих генетских ис-траживања порекла (са нагласком на мулти-дисциплинарним проучавањима александро-вачке жупе), при чему се резултати генетских истраживања повезују са етнолошким и дру-гим сазнањима и приступима. на овај начин могуће је разрешити значајна етногенетска и генеалошка питања и недоумице, који не би могли бити одгонетнути без примене различи-тих научних дисциплина. Пре свега, резултати прелиминарних истраживања која су спро-вели аутори – у анализи поређених са најно-вијим, релевантним истраживањима других аутора и институција – указују на доминацију хаплогрупа I2a и R1a, које су одлучујуће учест-вовале у етногенези словена, што је у складу са уобичајеном, тј. најчешћом перцепцијом срба као народа словенског језика, порекла и етнонима.

Аутори:
Анђелка Вучетић-Драговић, Анђелко Марић, Ивица Тодоровић. 

Издавач: Гласник Етнографског института САНУ LXII (2), Београд, 2014, стр. 99-111;

Овај текст спада у тематске категорије: