Мобилност занатлија на територији средњовековне Србијe

Током периода средњег века, који припада дугом аграрном добу, занатство се развијало и гранало у складу са сопственим чиниоцима развоја, што је утицало и на диференцијацију и на стратификацију самих занатлија. Како би мобилност ових произвођача на територији средњовековне Србије била детаљније истражена, на податке из изворног материјала примењена је постојећа подела типова покретљивости, усклађена са датим временом. Тако је и поред скромног процента поименично познатих занатлија било могуће установити да су оне биле мобилне, као и указати на поједине типове покретљивости, било из угла друштвене географије, друштвено социјалне стратификације или померања унутар породице.

Објављено: Историјски часопис, књ. LXIX (2020) стр. 81–97

Илустрација: Наташа Стајић – Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР