Могућности преиспитивања савремених релација науке и религије, са нагласком на примерима из домена српског етничког контекста – научне границе и табуи

У раду се – на нивоу илустративног и сажетог пресека –
првенствено преиспитује тренутно доминантна научна парадигма (чији идејни обрасци имају наглашени атеистички предзнак), уз акценат на проблему сагледавања научних граница и постојања „табу-тема“, тј. „табу-запитаности“. Позивањем на непосредне, конкретне примере указује се на путеве дубљег разматрања и потенцијалног редефинисања односа науке и религије, у ширем контексту сагледавања релација између науке и истине, као и вере и знања.

Текст објављен на:
FAITH AND REASON, International scientific meeting almanac, Dosije studio, FOREL, Philosophical commune. Belgrade, 2016, str. 7-34; Verovanje i/ili znanje, str. 193-226, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016; 

http://forel.idn.org.rs/

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР