Нематеријално културно наслеђе и локална средина, резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и околних области

Тодоровић, Ивица (ур.) 2012.
Нематеријално културно наслеђе и локална средина, резултати савремених мултидисциплинарних истаживања Александровачке жупе и околних области, Александровац: Завичајни музеј Жупе, 268 стр.

Група истраживача окупљених на пројекту „Истраживање нематеријалног културног наслеђа Александровачке жупе“ изнела је у својим радовима прелиминарне резултате прве етапе наведеног подухвата који ће надамо се бити настављен у скорој будућности. Зборник, као и сам пројекат, представља добар пример мултидисциолинарног приступа проучавању нематеријалне културне баштине. Један од општих утисака који се стиче читајући радове, јесте да се нематеријална културна баштина одређеног подручја само оваквим приступом може ваљано проучити. Уредник зборника, Ивица Тодоровић, у уводном раду објашњава потребу за континуираним, мултидисциплинарним проучавањима садржаја традиционалне културе, чиме се у складу са конвенцијом УНЕСКО помаже њено очување и преношење.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР