О општем геополитичком контексту и етничком идентитету на примеру Горњег Полимља

На овом месту се, у најопштијим цртама, разматра проблематика одређења положаја етноса у савременим геополитичким околностима, у непосредној вези са разматрањем (значаја) етничког идентитета а у контексту структурне етнолошко-антрополошке анализе. Уз помоћ одговарајућег експерименталног методолошког приступа (који тежи математичкој прецизности и не либи се коришћења симбола и формула у циљу постизања сажетости и прецизности) долази се до конкретних резултата односно до јединственог система етничких релација (у глобалном контексту), са нагласком на сагледавању положаја српског ентитета – у компаративној релацији са албанским – конкретизованог на примеру етничког контекста Горњег Полимља. 

Овакав мултидисциплинарни методолошки приступ можемо назвати и етничком математиком. На овај начин се сложени међуетнички односи сагледавају у светлу реалних и докучивих законитости које условљавају постојање напетости и сукоба између различитих етничких ентитета. Уз помоћ методолошког приступа примењеног у раду јасно дефинишемо потенцијалне индексе привлачности/пријатељства тј. одбојности/непријатељства који имају за циљ да најједноставније и најприближније формулишу општи квалитет односа два етничка ентитета у одређеном тренутку.

Илустрација из ауторове архиве

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР