Простор и време мушкарца – традиционални и савремени иницијацијски контекст

У раду сагледавамо ритуалне и митске обрасце одређења простора и времена резервисаног за мушкарце у традиционалној и савременој култури Срба, с нагласком на иницијацији. У обзир су узети етнолошка грађа прикупљена у новијем периоду, као и од раније познате чињенице везане за симболичко дефинисање улоге и положаја мушкарца у традиционалној култури. Посматране су различите „мушке” институције – од традиционалних иницијацијских и ритуалних група до феномена спортског навијања и служења војног рока. Акценат је стављен и на културну поделу просторно-временског континуума на „мушки” и „женски”.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР