Разлике у стицању међународног легитимитета Палестине и КиМ

Са­мо­про­гла­ше­на не­за­ви­сност Ко­со­ва и при­зна­ња ње­гове др­жав­но­сти од стра­не мно­гих др­жа­ва до­во­ди та­ко­зва­но не­за­ви­сно Ко­со­во (ТРК) у по­зи­ци­ју да се мо­же раз­ма­тра­ти за­јед­но са Па­ле­сти­ном (од­но­сно Па­ле­стин­ском Са­мо­у­правом ко­ју је осно­вао ПЛО и про­гла­сио не­за­ви­сност два­де­сет го­ди­на пре ТРК (1988). Обе те­ри­то­ри­је, њи­хов ста­тус и насто­ја­ње гру­па ко­је се пред­ста­вља­ју као за­ступ­ни­ци ин­те­реса па­ле­стин­ских Ара­па од­но­сно ко­сов­ских Ал­ба­на­ца бит­на је те­ма за из­у­ча­ва­ње. Ком­па­ра­та­ив­на сту­ди­ја два пу­та за сти­ца­ње меунаорoдног ле­гит­ми­те­та по­себ­но је ва­жна за Ср­би­ју у про­це­су утвр­ђи­ва­ња ста­ту­са ње­не ју­жне по­кра­јине.

women on protest holding sigh free palestine

Фотографија: Photo by Alfo Medeiros on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР