Религија, идентитет и културне промене – Српско друштво на почетку трећег миленијума

Аутори: Александра Павићевић и Ивица Тодоровић

Друштвене и политичке промене и процеси који се одвијају у Србији током последњих десетак година довели су до нтензивирања различитих питања везаних за постојеће идентитетске праксе, стратегије, изборе и могућности њених грађана. Ова питања углавном имају форму двоструке упитаности: с једне стране, она се односе на проблем садржаја жељеног друштвеног модела, који савремени друштвени процеси – модернизација, демократизација, европеизација и сл. – подразумевају. С друге стране, она неминовно доводе до полемике у вези са односом пожељних идентитета и националних, локалних и културних специфичности друштва које се налази пред поменутим изазовима.

Издавач:
Тематски зборник Религија, религиозност и савремена култура – Од мистичног до (и)рационалног и vice versa, Зборник Етнографског института САНУ 30, Београд, 2014, стр. 39-56;

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР