Још о српском истоку – сажети етнолошки осврт

У раду се – у виду крајње сажетог осврта – скреће поглед на неколико запоставље- них, непознатих или скрајнутих аспеката проблематике проучавања истока српског етничког про- стора. Пажња се превасходно усмерава на просторе данашње Румуније и Бугарске, уз нагласак на крајње мултидисциплинарно уобличеном етнолошком приступу. Указује се, путем појединих илуст- ративних примера, на постојање бројних и разгранатих сличности и паралела између народа сав- ремених српских земаља и становништва источно од њих. Захваљујући релевантним подацима из оквира различитих научних дисциплина могуће је – упућивањем на одговарајуће етнокултурне и друге показатеље – одгонетнути разлоге велике блискости на наведеном нивоу, тј. уочити трагове многобројних српских боравишта и кретања у прошлости и садашњости, о којима се до сада недо- вољно писало и размишљало.

Фотографија преузета са стране 50 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР