Базични митски и ритуални обрасци Срба – У контексту нових проучавања идентитета и одговарајућих промена

На овом месту, у најсажетијем облику — а на ocнoву резултата истраживања спроведених током претходних година — представљамо неке од базичних идентитетских, митских и ритуалних образаца Срба (тј. њихове народне традиције, посматране у ширим оквирима) који се могу сматрати примарним са становишта српске колективне свести и у контексту основних културних модела. С тим у вези, посебно су наглашени ритуал крстоношког литијског опхода (у оквиру славскоr обредно-ритуалног комплекса) и представе о изабраном народу, са наглашеним кохезионим социјалним функцијама и у смислу појава од посебног значаја за проучавање идентитета и покушаја идентитетских промена код Срба. Уз помоћ структурно-семантичке анализе, у нашем раду се формулишу и износе реконструктивни модели, који непосредно представљају различите димензије базичне митско-ритуалне матрице српске народне традиције. Наведена проблематика је од суштинског значаја и из угла мултидисциплинарног проучавања српске традиције, превасходно на нивоу релације традиција — фолклор — идентитет.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР