Етнолошко-генетичка истраживања Србије – на примеру простора општине Сврљиг

У тексту се представљају нова етнолошко-генетичка истраживања сврљишке области. Она су спроведена у склопу ширих мултидисциплинарних проучавања Републике Србије и српског етничког простора. Добијени резултати разоткривају чињенице и процесе о којима се врло мало могло сазнати пре употребе ДНК анализе. На овом месту се – осим на одабране резултате – пажња скреће на различите могућности, истраживачке микро-просторе, димензије и примере везане за најновија проучавања. Доступне чињенице указују на преовлађујуће словенско порекло, као и на очигледну сродност и велику хомогеност српског становништва од крајњег истока до крајњег запада централног српског етничког простора. Основне одлике генетике сврљишког становништва типичне су за Србе.

hills under the cloudy sky

Фотографија: Катарина Мијатовић – Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР