Идејни систем ”Срби – народ најстарији”

Предмет рада представљају специфични облици сагледавања улоге и значаја српског народа, који се могу назвати и митским, јер у потпуности обухватају распон значења карактеристичан за одређење митског, од, са једног становишта, репрезентативне свете приче, за велики број Срба, до, с друге стране, измишљене историје, како их многи доживљавају. Наиме, мноштво појава, у вези са одређењем улоге и значаја српског народа, са истим основним одредницама, може се сврстати у један јединствени идејни систем, без обзира да ли се ради о садржајима са научним, уметничким или мистичким претензијама. 

Овај идејни систем најадекватније је терминолошки одредити као “Идејни систем: Срби, народ најстарији” (скраћено – ИС: СНН), с обзиром да је то истовремено и назив дела Олге Луковић-Пјановић, које најнепосредније асоцира на одређене идеје карактеристичне за разматрани феномен, као што су, пре свега, представе о Србима као најстаријем и најзначајнијем народу, са специјалном историјском мисијом и о Србији као једној врсти метафизичког средишта света.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР