Александра Фостиков

Александра Фостиков (1975) дипломирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за историју, 2001. године радом Наследници краља Вукашина. На истом одељењу је одбранила и докторску дисертацију Занатство у средњовековној Србији 2016. године и стекла титулу доктора историјских наука, а затим у Историјском институту, где је и запослена од 2002. године, и звање научног сарадника 2018. године.

Током досадашње каријере ангажована је у Историјском институту на пројектима: Србија и медитерански свет у позном средњем веку (2006–2010) и Средњовековне српске земље (13-15. век): политички, привредни, друштвени и правни процеси (2011- ). Као сарадник ангажована је и у оквиру пројеката на Филозофском факултету у Београду: Лексикон градова и тргова српских средњовековних земаља (2006-2010) и Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку (14 – 15 век) (2011 – ), а један је и од сарадника на пројектима: Српска енциклопедија (САНУ), Српски биографски речник (Матица српска) и Енциклопедија Републике Српске (АНУРС). Такође учествовала је и у реализацији неколико пројеката из области историјске географије и употребе модерних технологија у истраживању историје, а у оквиру историјско-географских истраживања којима се бави радила је између осталог и као сарадник на пројекту: На светим водама Лима (2005-2015).

Члан је Центра за економску историју, Српског научног центра, и сарадник је Истраживачког центра Петница. Уредник је часописа Натписи и Записи (2020-).

Основна поља истраживања: привредна историја са посебним освртом на занатство и преиндустријску економију, историјска географија, средњовековна Србија, средњовковна Босна, средњовековна Македонија, историја српског народа у средњем веку, социјална и друштвена историја Балкана, студије рода и пола, историја сексуалности, критичко издавање извора, теренска истраживања, дигитална хуманистика.

 

Веб сајтови:

Листа текстова објављених на нашем сајту


ДР АЛЕКСАНДРА ФОСТИКОВ – БИБЛИОГРАФИЈА

 

Монографије:

 

Занатство средњовековне Србије, Историјски институт Београд, Народни музеј Пожаревац, Филозофски факултет: Центар за историјску географију и историјску демографију, 2019 (штампано 2020).

 

Други научни радови и библиографске јединице:

 

–  О Дмитру Краљевићу, Историјски часопис XLIX (2003) 47-65.

https://www.academia.edu/3660928/O_Dmitru_Kraljevi%C4%87u

 

–  Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу, Стари српски архив 2 (2003) 185-192.

https://www.academia.edu/5257460/Pismo_dubrova%C4%8Dkog_kneza_i_op%C5%A1tine_velikom_vojvodi_Hrvoju_Vuk%C4%8Di%C4%87u_Hrvatini%C4%87u

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки, Review of the National Center for Digitization 3-2 (2003) 62-65.

https://www.academia.edu/3655358/Digitalizacija_i_obrada_dubrova%C4%8Dke_arhivske_gra%C4%91e_iz_arhiva_SANU_i_privatnih_zbirki

 

Жена – између врлине и греха, У:  Приватни живот у српским земљама средњег века, прир. С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић, Београд : Clio, 2004, 323-366.

https://www.academia.edu/4047005/%C5%BDena-izme%C4%91u_vrline_i_greha

 

 – Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор, Стари српски архив 3 (2004) 125-140.

https://www.academia.edu/5257602/Pismo_bosanske_kraljice_Jelene_Grube_knezu_i_Op%C5%A1tini_dubrova%C4%8Dkoj_i_njihov_odgovor

 

Интернет и дигитализација у историјском истраживању, Историјски часопис LI (2004) 187-203; коауторство са Н. Миленовићем.

https://www.academia.edu/3660954/Internet_i_digitalizacija_u_istorijskom_istra%C5%BEivanju

 

Problems regarding the application of internet in the historical research, (Review of the National Center for Digitization 5-3 (2004) 67-73; коауторство са Н. Миленовићем.

https://www.academia.edu/3655352/Problems_regarding_the_application_of_internet_in_the_historical_research

 

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби, Стари српски архив 4 (2005) 193-200.

https://www.academia.edu/8423112/Pismo_dubrova%C4%8Dkog_kneza_i_Op%C5%A1tine_bosanskoj_kraljici_Jeleni_Grubi_1395_decembar_27

 

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића, Стари српски архив 4 (2005) 201-207.

https://www.academia.edu/8423125/Akt_bosanske_kraljice_Jelene_Grube_o_razre%C5%A1enju_ra%C4%8Duna_protovestijara_%C5%BDore_Bok%C5%A1i%C4%87a_1398_januar_18

 

The citation guide for Internet sources in History and other sciences, Преглед Националног центра за дигитализацију  7-4 (2005) 34-38; коауторство са Н. Миленовићем.

https://www.academia.edu/3655302/The_Citation_Guide_for_Internet_Sources_in_History_and_Other_Sciences

 

– „Game“ in history, Historical in „Game“, Book of Extended Abstracts of the First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference Digital (Re)Discovery of Culture (Physicality of Soul)Playing.Digital-Ohrid, 11-14 September 2005, Institute of Informatics,  Faculty of Natural Sciences and Mathematics,  “Ss Cyril and Methodius” University Skopje, MACEDONIA, Center for Digitization of National Heritage, 37-40. (http://seedi.ncd.org.rs/events/abstracts4.pdf )

 

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом, Стари српски архив 5 (2006) 173-186.

https://www.academia.edu/8500792/Povelja_kraljice_Jelene_Dubrov%C4%8Danima_o_ukidanju_carina_u_Maslinama_i_Slanom

 

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима, ССА 5 (2006) 187-205.

https://www.academia.edu/8500496/%C4%8Cetiri_pisma_kraljice_Jelene_Dubrova%C4%8Dkoj_op%C5%A1tini_o_bosanskim_dohocima

 

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395-1399), Браничевски гласник 3-4, Пожаревац 2006, 29-50.

https://www.academia.edu/5296632/Jelena_Gruba_bosanska_kraljica._Bosna_krajem_14._veka_1395-1399_

 

А. Фостиков, „Gamein history, Historical inGame, Преглед Националног центра за дигитализацију 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43-49.

https://www.academia.edu/3655271/_Game_In_History_Historical_In_Game_

 

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History, Преглед Националног центра за дигитализацију 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40-46; коауторство са С. Мандићем.

https://www.academia.edu/3655246/New_Categories_of_Historical_Sources_E-mail_and_Forum._Internet_Communication_and_History

 

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15.веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији, у: Моравска Србија. Историја-култура-уметност. Зборник са међународног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре, Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231-248.

https://www.academia.edu/5257387/Zanatstvo_u_Kru%C5%A1evcu_i_okolini_u_14._i_15.veku._Prilog_prou%C4%8Davanju_zanatstva_u_srednjovekovnoj_Srbiji

 

– У:  Српски биографски речник III (Д–З), главни уредник Академик Чедомир Попов, Матица Српска: Нови Сад, 2007:

Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203

Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621-622

Жоре Бокшић (Zore de Boxa/Bochxa, Bochsa), 810.

 

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику о дугу краља Твртка II, Грађа о прошлости Босне 1, Бања Лука 2008, 147-158.

https://www.academia.edu/5222333/Povelja_kralja_Stefana_Toma%C5%A1evi%C4%87a_Dubrovniku_o_dugu_kralja_Tvrtka_II

 

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику о дугу његовог оца краља Томаша, Грађа о прошлости Босне 1, Бања Лука 2008, 159-164.

https://www.academia.edu/5222418/Povelja_kralja_Stefana_Toma%C5%A1evi%C4%87a_Dubrovniku_o_dugu_njegovog_oca_kralja_Toma%C5%A1a

 

Четири писма босанског краља Стефана Дабише дубровачкој општини о босанским дохоцима, Стари српски архив 7, Београд 2008, 129-139.

https://www.academia.edu/8501919/%C4%8Cetiri_pisma_bosanskog_kralja_Stefana_Dabi%C5%A1e_dubrova%C4%8Dkoj_op%C5%A1tini_o_bosanskim_dohocima

 

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића, Стари српски архив 7, Београд 2008, 141-155.

https://www.academia.edu/8501994/Dva_dokumenta_bosanskog_kralja_Stefana_Dabi%C5%A1e_o_razre%C5%A1enju_ra%C4%8Duna_protovestijara_%C5%BDore_Bok%C5%A1i%C4%87a

 

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола, Грађа о прошлости Босне 2 (2009), АНУ РС, Бања Лука,  71-90; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/762766/Povelja_kralja_Stefana_Dabi%C5%A1e_Dragoju_Gu%C4%8Deti%C4%87u

 

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола, Грађа о прошлости Босне 2 (2009), АНУ РС, Бања Лука,  91-98; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/762761/Pismo_kralja_Stefana_Dabi%C5%A1e_Dubrov%C4%8Danima_o_Novaku_Ma%C4%87edolu

 

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће, Стари српски архив 8 (2009), Београд 2009, 143-163; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/762766/Povelja_kralja_Stefana_Dabi%C5%A1e_Dragoju_Gu%C4%8Deti%C4%87u

 

У:  Српски биографски речник, Том IV (И-Ка), Нови Сад : Матица српска, 2009.

Иваниш Мрњавчевић, 42-43.

Јелена Груба, 365.

 

– У:  Лексикон градова и тргова српских средњовековних земаља: према писаним изворима (група аутора), редактор Синиша Мишић ; [уводни текстови Синиша Мишић, Јелена Мргић ; илустратор Александар Станојловић ; картограф Милован Миливојевић ; фотографије Мирјана Ристић-Дамјановић … и др.] Завод за уџбенике, Београд 2010. 

Boytrynecz, 54.

Гласинац, 81-82.

Гобза, 83.

Кожељ, Козли, 134-135.

Ком, 137-139.

Крушево, 160.

Нечањ, 186-187.

Ново Брдо, 198-202.

Одски град, 204.

Оштрик, 208.

Плана, 214-215.

Призренац, 222-223.

Прилепац, 226-227.

Равни, 222-234.

Сребреница, 277-281.

Тјентиште, 296.

Чајниче, 317.

Четвртине, 318.

 

Reconnaissance, historicalgeography and toponomy research of Toplicalandwith image modeling,  Преглед Националног центра за дигитализацију 18 (2011) 67–75; коауторство са С. Јанићијевић.

https://www.academia.edu/3649418/Reconnaissance_Historical-geography_and_Toponymy_Research_Of_Toplica_and_with_Image_Modeling

 

Дигитална хуманистика или дигитализација vs. хуманистика. Научни скуп са међународним учешћем – Наука и савремени универзитет, (2; 2012: Ниш). Књига сажетака, 303-304; коауторство са Н. Исаиловићем.

 

Извештај са историјско-географског рекогносцирања Пријепоља и околине, Милешевски записи  9 (2012) 413–423.

https://www.academia.edu/5258215/Izve%C5%A1taj_sa_istorijsko-geografskog_rekognosciranja_Prijepolja_i_okoline

 

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије, БИГ 3 (2012) 105–126.

https://www.academia.edu/3656012/Kova%C4%8Dki_zanat_na_tlu_srednjovekovne_Srbije

 

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12.; 1405, октобар 2, Стари српски архив 11 (2012) 123–133.

https://www.academia.edu/8500753/Tri_dokumenta_o_razre%C5%A1enju_ra%C4%8Duna_Vuk%C5%A1e_Mi%C5%A1eti%C4%87a_1405_septembar_12._1405_oktobar_2

 

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати Могориша : 1406, новембар 20, Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 55–61.

https://www.academia.edu/5222548/Dubrova%C4%8Dko_pismo_velikom_vojvodi_Sandalju_o_isplati_Mogori%C5%A1a_1406_novembar_20

 

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине : 1429, мај 12, Подкукањ, Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 91–97.

https://www.academia.edu/5222589/Potvrda_velikog_vojvode_Sandalja_o_naplati_drijevske_carine_1429_maj_12_Podkukanj

 

Акт о исплати светодмитарског дохотка деспотици Јелени (Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11), Мешовита грађа 33 (2012) 57-68; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/2971779/Akta_o_isplati_dela_Svetodmitarskog_dohotka_despotici_Jeleni

 

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина (Биа, 1429, 5. мај), Мешовита грађа 33 (2012) 69-80; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/2971771/Povelja_gospodina_%C4%90ur%C4%91a_Brankovi%C4%87a_kojom_potvr%C4%91uje_slobode_gra%C4%91anima_Debrecina

 

Занатство средњовековне Србије у светлу три повеље из 14. века, БИГ 4 (2013) 51-69.

https://www.academia.edu/5731092/Zanatstvo_srednjovekovne_Srbije_u_svetlu_tri_povelje_iz_14._veka

 

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска, Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/7135860/Dva_pisma_bosanskog_kralja_Tvrtka_II_Tvrtkovi%C4%87a_Dubrov%C4%8Danima

 

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник, Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/7135873/Priznanica_hercega_Petra_Bal%C5%A1e_Kosa%C4%8De_i_njegovih_poslanika_o_prijemu_Konavoskog_dohotka_od_Dubrov%C4%8Dana

 

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића (1399, јануар 30, Крушевац), ССА 12 (2013) 101–110.

https://www.academia.edu/13790966/Akt_o_razre%C5%A1enju_ra%C4%8Duna_Marina_Lebrovi%C4%87a_1399_januar_30_Kru%C5%A1evac_

 

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедола: 1399, март 5., Мешовита грађа 34 (2013) 7-14; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/7112807/Dubrova%C4%8Dko_pismo_gospo%C4%91i_Jevgeniji_kneginji_Milici_o_dugovima_%C4%90er%C4%91a%C5%A1a_i_Novaka_Ma%C4%87edona

 

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића: 1402, мај 23, Мешовита грађа 34 (2013) 15-24

https://www.academia.edu/13546762/Akt_monahinje_Jevgenije_o_razre%C5%A1enju_ra%C4%8Duna_Marina_Lebrovi%C4%87a_1402_maj_23_Novo_Brdo

 

Digital humanities or digital versus humanities, Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 19 – 23; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/8367570/Digital_Humanities_or_Digital_Versus_Humanities

 

Digitization of the historical periodical publications – IČ, BIG, MG. With remarks about specificities and possibilities, Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 50 – 54; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/8367388/Digitization_of_the_Historical_Periodical_Publications_I%C4%8C_BIG_MG_with_Remarks_about_Specificities_and_Possibilities

 

Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности, Браничевски гласник 9 (2014) 7-16.

https://www.academia.edu/9704174/Primena_novih_tehnologija_u_istorijskoj_geografiji_aplikacija_HGIS-a_i_njegove_mogu%C4%87nosti

 

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији, Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69; коауторство са В. Петровићем.

https://www.academia.edu/11626314/Prilog_prou%C4%8Davanju_vojne_uloge_zanatlija_u_srednjovekovnoj_Srbiji

 

Јевгенија монахиња кнегиња, Власт и моћ – властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Зборник радова са научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину, ур. Синиша Мишић, Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета у Београду : Београд, Народни музеј Крушевац, Крушевац 2014, 171–182; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/11010452/Jevgenija_monahinja_kneginja

 

Извештај са историјско-географског рекогносцирања: На светим водама Лима 2012–2013, Милешевски записи 10 (2014) 347-365. [штампан 2015]

https://www.academia.edu/17440082/Izve%C5%A1taj_sa_istorijsko-geografskog_rekognosciranja_Na_svetim_vodama_Lima_2012_2013

 

Збирна повеља Стефана Милутина и Стефана  Душана Хиландару (1336/1340 – 1342(?)) – друга половина XIV века, Стари српски архив 13 (2014), 79-144.

https://www.academia.edu/13846444/Zbirna_povelja_kraljeva_Stefana_Milutina_i_Stefana_Du%C5%A1ana_Hilandaru

 

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : 1449, децембар 2, Ливно, Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85-101; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/13759675/Isprava_kralja_Stefana_Toma%C5%A1a_kojom_ovla%C5%A1%C4%87uje_Jakova_Testu_da_povrati_novac_oplja%C4%8Dkan_pod_Sinjem

 

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице, Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник, радови са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостиња / одговорни уредници Синиша Мишић, Дејан Јечменица, Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека “Јефимија” ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 127-137; коауторство са В. Петровићем.

https://www.academia.edu/13845631/Crkve_i_manastiri_u_poveljama_knjeginje_Milice

 

Неколико натписа из Подриња, Натписи и записи 1 (2015) 21-28; коауторство са С. Мишићем.

https://www.academia.edu/13711035/Nekoliko_natpisa_iz_Podrinja

 

Златарски занат у средњовековној Србији, Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012) / одговорни уредник Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, 2015 (Крушевац : Сиграф), 165–185.

https://www.academia.edu/24623186/Zlatarski_zanat_u_srednjovekovnoj_Srbiji

 

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини: Врандук, 1449, фебруар 3, Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/29084198/Ugovor_kralja_Stefana_Toma%C5%A1a_i_kneza_Nikole_Trogiranina_o_zajedni%C4%8Dkoj_trgovini

 

Долина Радојне у средњем веку, Милешевски  записи 11 (Пријепоље 2016) 31-39; коауторство са С. Мишићем.

https://www.academia.edu/30729671/Dolina_Radojne_u_srednjem_veku

 

На светим водама Лима : истраживања Доњег Полимља 2014/2015, Милешевски  записи 11 (Пријепоље 2016) 341-357.

https://www.academia.edu/30730689/Na_svetim_vodama_Lima_Istrazivanje_Donjeg_Polimlje_2014_2015

 

Прилог Лексикону српског средњег века“: О јарини, клашњама, окроју и испорку, Београдски историјски гласник 7 (2016) 53-62.

https://www.academia.edu/30759316/Prilog_Leksikonu_srpskog_srednjeg_veka_o_jarini_kla%C5%A1njama_okroju_i_isporku

 

Женски гласови Босанског краљевства на примеру две Јелене – Јелене (Грубе) и Јелене Нелипчић, у: Српска краљевства у Средњем веку, зборник радова са међународног научног скупа Српска краљевства у средњем веку, одржаног од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног), уредник Синиша Мишић, Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017 (Краљево : Пергамент), 381-399; коауторство са Ј. Мргић.

 

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине, Јајце, 1453, јануар 7, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85-100; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/35268978/Povelja_kralja_Stefana_Toma%C5%A1a_Dubrov%C4%8Danima_o_slobodi_trgovine

 

– У: Енциклопедија Републике Српске. 1, А-Б / [уређивачки одбор Рајко Кузмановић … [и др.]; главни редактор Раде Михаљчић ; одговорни уредник Рајко Кузмановић, Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017 (Лакташи : Графомарк),

Бенац Алојз, 329-330.

 

Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије, БИГ 9 (2018) 7-35.

https://www.academia.edu/38045485/Biljna_sirovina_i_njena_obrada_na_tlu_srednjovekovne_Srbije

 

Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву, Натписи и записи 4 (2018) 37-54 + Илустроване табле.

https://www.academia.edu/40986087/Spomeni_-_nadgrobnici_krajputasi_u_Bratljevu

 

Aпликација Хаар каскадног класификатора у истраживању објеката материјалне баштине, Књига апстраката, Шеснаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација националне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 26. септембар 2018, Београд, Србија, ур. Б. Стојановић, Н. Митић, Математички факултет, Универзитет у Београду 2018. ); ; коауторство са С. Јанићијевић, Н. Марковић. http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/conferences/ncd16_2018.html http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/conferences/ncd2018/NCD2018_Book_of_Abstracts.pdf

 Жарко Мијајловић и његов допринос историјско географским истраживањима, Зборник апстраката научног скупа посвећеног 70-тој годишњици од рођења проф. Жарка Мијајловића, 16. – 17. новембар 2018, МИ и САНУ, Београд, 2018, стр. 7; коауторство са С. Јанићијевић.

 

Разрешница краља Остоје Дубровнику о рачуну Палка Вучевића за царину у Дежевицама, ГПБ 11 (2018) 77–85

https://www.academia.edu/38762707/Razre%C5%A1nica_kralja_Ostoje_Dubrovniku_o_ra%C4%8Dunu_Palka_Vu%C4%8Devi%C4%87a_za_carinu_u_De%C5%BEevicama

 

Уговор о зарукама Владислава Немањића и Констанце Морозини, Венеција, 24.август 1293, Мешовита грађа-Miscellanea 39 (2018) 7–46 ; коауторство са Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/38239384/Ugovor_o_veridbi_Vladislava_II_Nemanji%C4%87a_i_Konstance_Morozini

 

О Душановим повељама о поклону Ливаде и Палиокометице Хиландару (Хил. 34 –I, II (!)), 1347/1348, 12. децембар – 12. мај (!), ССА 16 (2017), штампан 2018, 29-56.

https://www.academia.edu/41191035/O_Du%C5%A1anovim_poveljama_o_poklonu_Livade_i_Paliokometice_Hilandaru_Hil._34_I_II_1347_1348_12._decembar_-_12._maj_

Мраморници из Жиче – каменари или градитељи спомен обележја?, Црквене студије 16-2 (2019) 131-139.

https://www.academia.edu/40140303/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%96%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%98%D0%B0

 

Прилог проучавању Јухора и Подјухора – историјско географско рекогносцирање, Јухорске зоре, едиција Јухорски записи, Својиново-Крушевац, 2019, 11-34; коауторство са Д. Радисављевићем.

https://www.academia.edu/41352416/%D0%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86_2019

 

Спомени – надгробници у Доњем Лопижу, Натписи и записи 5 (2019) 47-50.

Избор из шире библиографије:

 

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДССа односну СУДа (1846-1864/65-1892), Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201-212.

https://www.academia.edu/5222626/Bibliografija_objavljenih_istorijskih_izvora_u_Glasniku_DSS-a_odnosnu_SUD-a_1846-1864_65-1892_

 

Д. Средојевић, Православље у Мачви (1247-1521), Музеј СПЦ, Београд, 1997, 192. У: Гласник. Историјски архив Ваљево 32 (1998) 271-272.

 

– С. Ћирковић, Д. Ковачевић –Којић, Р. Ћук, Старо српско рударство, Вукова задужбина, Београд-Прометеј, Нови Сад, Нови Сад 2002, 262. У: Гласник. Историјски архив Ваљево 37 (2003) 167-169.

 Регистар имена, Мешовита грађа-Miscellanea XXII (2004) 151-161.

 

Регистар топонима, Мешовита грађа-Miscellanea XXII (2004) 162-165.

 

 New technologies and standards: Digitization of National Heritage 2004. Трећа међународна конференција о дигитализацији  2 – 5. јун 2004, Математички факултет, Београд У: Историјски часопис LI (2004) 232-235; коауторство са Н. Миленовићем.

 

Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама, Историјски институт-Службени гласник, Београд 2004, стр. 238. У: Историјски часопис LI (2004) 217-219.

 

С. Бојанин, Забаве и светковине у средњовековној Србији: од краја XII до краја  XV века,  Историјски институт-Службени гласник, Београд 2005, 455. У: Историјски часопис LII (2005) 387-391.

 

The First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference: Digital (re-) Discovery of Culture (Physicality of Soul)-Playing. Digital-, 11-14. септембар 2005, Охрид, Македонија. У: Историјски часопис LII (2005) 441-444.

 

– Web Odiseja 2006. Uvod u Internet kao informacioni resurs u obrazovanju i nauci sa školskim URL adresarom 800 značajnih mesta na Webu. Izdanje 2006.1. Resursni centar za nastavnike IS Petnica. Valjevo 2006, један од сарадника.

 

Библиографија Руже Ћук, Историјски часопис 56, Београд 2008, 15-20; коауторство са С. Мереник и Н. Исаиловићем.

https://www.academia.edu/762719/Bibliografija_radova_Ru%C5%BEe_%C4%86uk

 

Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012), Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, Службени гласник, Београд, 2015,  250 стр, У: Историјски часопис 65 (2016) 481-483.

Научни скупови, конференције:

 

– Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине (29.-30. 05. 2003. Математички факултет, Београд).

 

– The Third International Conference New Technologies and Standards: Digitization of National Heritage 2004 (2.- 5. 06. 2004. Математички факултет, Београд).

 

-IV Научно-стручни скуп: Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине (2.- 3. 06. 2005. Математички факултет, Београд)

 

– The First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference: Digital (re-) Discovery of Culture (Physicality of Soul)-Playing. Digital-, 11-14. септембар 2005, Охрид, Македонија.

 

– Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине 2006 (1.- 2. 06. 2006. Математички факултет, Београд)

 

– Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине 2007 (21.-22. 06. 2007. Математички факултет, Београд)

– The fourth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage 2008 (12-15. 06. 2008, Математички факултет, Београд).

 

– IX конференција: Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине (16.- 17. 06. 2010, Математички факултет, Београд).

– Међународни научни скуп Средње Полимље и Пештер од антике до новог века (друштвени, економски и духовни живот), Београд,  16 – 17. децембар 2011. Галерија фресака, Београд, Цара Уроша,  20, У организацији Музеја у Пријепољу.

 

Јевгенија монахиња кнегиња, Власт и моћ – властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Научни скуп одржан од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину.

 

-Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор. Међународни научни скуп Београд,  13 – 14. децембар 2013. Народни музеј (Мала сала), Београд, Трг републике 1а. У организацији Музеја у Пријепољу.

 

-Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба, Научни симпозијумаи одржан 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостиња.

 

– Доње Полимље – историја и традиција, Међународни Научни скуп одржан 11. децембра, у згради Музеја Вука и Доситеје. У организацији музеја у Пријепољу.

 

– Међународни научни скуп Српска краљевства у средњем веку (Краљево (Република Србија), 15. – 17. септембра 2017.године), у организацији: Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Град Краљево.

 

– Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука

и дигитална хуманистика, XVI конференција, Национални скуп са међународним учешћем, у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду и Националног центра за дигитализацију одржан 26. септембра 2018. године на Математичком факултету у Београду, Студентски трг 16.

 

-Научни скуп посвећен 70-тој годишњици од рођења проф. Жарка Мијајловића, одржан од 16. до 17. новембра 2018. године у организацији МИ и САНУ у САНУ, Кнеза Михаила 35.

 

–  Први Округли сто Центра за економску историју (ЦЕИ), Института економских наука у Београду (13. 05. 2019.)

 

Остала предавања и радионице:

 

– А. Фостиков, В. Петровић, Латински језик у средњем Балкану. На латински превела Д. Кунчер. Предавање одржано у оквиру семинара, Latinitati Vivae Provehendae Associatio, seminario XI, под називом: De Austria Latina, Austria Romana 04.-11. 08. 2003, у Хајлингенкројцу, Беч, Аустрија.

 

Односи међу половима у српским средњовековним земљама. је одржано на Коларцу у оквиру циклуса Приватни живот у српским земљама средњег века (2003.-2004.) у организацији Коларчевог универзитета и издавачке куће Clio.

Телесни греси у средњем веку, Истраживачки центар Петница, Ваљево (20.07.2004.) http://www.udi.rs/activity.asp?a=14

 

–  А. Фостиков, Н. Миленовић, Интернет и дигитализација у историјском истраживању. Истраживачки центар Петница (09. 02. 2005) http://www.udi.rs/activity.asp?a=18 или http://www.historiansclub.org/files/ZS_1_2005.pdf.

 

Сексуалност у средњем веку. (09. 02. 2005) http://www.udi.rs/activity.asp?a=18 или http://www.historiansclub.org/files/ZS_1_2005.pdf.

 

Критика историјских извора: валидност и кредибилитет
информација са Интернета
. http://www.udi.rs/activity.asp?a=22 или http://www.historiansclub.org/files/LS_1_2005.pdf. Радионица, Истраживачка станица Петница, Ваљево (26. 07 – 28. 07. 2005.) 

 

– А. Фостиков, В. Милутиновић, Град у позном средњем веку са посебним освртом на Београд, симулација истраживања. http://www.udi.rs/activity.asp?a=26 Радионица, Истраживачка станица Петница, Ваљево (29. 10 – 30. 10. 2005.) 

 

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395-1399). је одржано у оквиру Научне трибине Историјског института у Београду (Научна трибина, април-јун 2006.), 4. маја 2006. Године

 

Занатство у средњовековној Србији. Могућности и правци истраживања. Истраживачки центар Петница, Ваљево, 23.06.2016. М200

Занат, техника, технологија – светли средњи век из угла српске државе. Предавање је одржано у оквиру семинара логике проф др М. Рашковића у МИ САНУ, 22. 02. 2018. M200

 

Светли средњи век – технологија на тлу српских земаља, ИС Петница, Ваљево, 21. 06. 2018.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР