Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена

Основна сврха рада јесте разматрање могућности реконструкције јединственог система елемената културе, као заједничке системске матрице која се налази у основи различитих културних феномена. Текст представља дигресивни извод из монографије која ће се детаљније бавити наведеним питањима, тако да су на овом месту изнесене само основне контуре проблема, презентоване превасходно у виду једне врсте мисаоног експеримента. Читав поступак заснован је, пре свега, на аналитичком сагледавању, односно – на закључцима произашлим из српске (етнокултуролошке и етнолошко-антрополошке) грађе.
Општи формални парадигматски модел

Илустрација  преузета са стране 240 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР