Простор и време мушкарца (традиционални и савремени иницијацијски контекст)

У раду сагледавамо ритуалне и митске обрасце одређења простора и времена резервисаног за мушкарце у традиционалној и савременој култури Срба, са нагласком на иницијацији. У обзир су узети етнолошка грађа прикупљена у новијем периоду, као и од раније познате чињенице везане за симболичко дефинисање улоге и положаја мушкарца у традиционалној култури. Посматране су различите ”мушке” институције – од традиционалних иницијацијских и ритуалних група до феномена спортског навијања и служења војног рока. Акценат је стављен и на културну поделу просторно-временског континуума на ”мушки” и ”женски”.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР